BASINDAN YAZILAR
2018 Yılında İş Kanunundan Doğan Cezalar %14,47 Oranında Artıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

2018 Yılında İş Kanunundan Doğan Cezalar %14,47 Oranında Artıyor / Vedat İlki

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Aşağıdaki tablo bilgi amaçlı olup 2018 Yılında ÇSGB sitesinde güncel değerler yayınlanacaktır.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 3,83)

 

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

21.036

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

177

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

296

Bu durumdaki her işçi için

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

1.188

 

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

177

Bu durumdaki her işçi için

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

177

Bu durumdaki her işçi için

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

177

Bu durumdaki her işçi için

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

694

Bu durumdaki her işçi için

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.627

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

191

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

191

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

694

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

694

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

191

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

338

Bu durumdaki her işçi için

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

694

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

338

Bu durumdaki her işçi için

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

338

Bu durumdaki her işçi için

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

338

Bu durumdaki her işçi için

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

338

Bu durumdaki her işçi için

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

338

Bu durumdaki her işçi İçin

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.853

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.853

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.853

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.853

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.853

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.853

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.853

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.853

 

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

16.829

 

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

16.829

 

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

16.829

 

 

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 

(Kaynak: Alitezel | 15.11.2017)

GÜNDEM