BASINDAN YAZILAR
Ek İkramiye Başvurusunu Kaçırmayın! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Ek İkramiye Başvurusunu Kaçırmayın! / İbrahim Işıklı

 Devlet memurlarına, emekli olduklarında en fazla 30 yıla kadar olan süre için ikramiye ödenmekteydi ve bu da Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2014 tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı İptal edildi. 

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararı, kararın yürürlüğe girdiği 07.01.2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanmasına neden olmuştu.

27.01.2017 tarih ve 29961 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6770 Sayılı Kanun’la emekli ikramiyesinde esas hizmet yılı üst sınırı 30 yıl iken, Anayasaya Mahkemesi’nin iptal kararıyla üst sınır kaldırılmıştır. Buna göre 30 yılı aşan süreleri olanlar için emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanabilecek.

Bu husus sadece 30 yıldan fazla devlet memurluğu yapmasına rağmen 30 yıl üzerinden ikramiye ödenenlerle ilgilidir. Yani SSK veya Bağ- Kur hizmeti ile emekli olanlarla 30 yıldan az çalışması olan devlet memuru emeklileri bu kasamda değildir.

Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacak. Ancak, bu durumda özellikle çok eski yıllara ait hizmetlerde çok düşük tutarlar söz konusu olacağından ikinci bir mağduriyet oluşmaması için otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacak.

Bu kapsamda tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecek. Bir yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecek.

7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir. 30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacak.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.02.2017)

GÜNDEM