BASINDAN YAZILAR
KDV’deki Oran Değişiklikleri ve İstisna / Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak - MuhasebeTR

KDV’deki Oran Değişiklikleri ve İstisna / Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak

 Kasım ayı içinde Katma Değer Vergisinde yapılan son düzenlemelerle, yüzde 8 olarak uygulanan II Sayılı Listedeki bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarında kapsam genişletilmiş ve serbest bölgelerle ilgili bazı taşımacılık hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Anılan düzenlemeler şöyledir:

Serbest Bölgelere veya Bu Bölgelerden Yapılan İhraç Amaçlı Yük Taşımalarında KDV İstisnası 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “Serbest bölgelerde verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2016 tarihinden itibaren,

■ Serbest bölgelere yapılan veya

■ Bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Anılan yasa maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, yapılan bu düzenlemeyle;

■ Ülkemizden serbest bölgelere yapılan veya

■ Serbest bölgelerden ihraç amaçlı olarak yurtiçine yapılan “yük taşıma işleri”nin katma değer vergisinden kısmi olarak istisna edilmesi amaçlanmıştır.

Böylelikle, ihracata yönelik taşıma işlerinde katma değer vergisi istisnasına sahip olan yurtiçindeki ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge kullanıcılarının durumlarının iyileştirilmesi hedefl enmiştir.

Ancak, Kanunun (30/a) maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmetin ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılmayacağı hükme bağlanmış olduğu için, anılan hizmetlerle ilgili olarak, taşıma işini yapanlarca yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacak, gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. 
Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri” KDV’den istisna edilmiş olup, Türkiye’de (serbest bölgeler dahil) başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri bu madde hükmü kapsamında katma değer vergisinden istisnadır. Bu taşıma işlemlerinde ise, taşıma işini yapanlarca yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılmakta ve indirilemeyen katma değer vergileri ise iade edilmektedir.

Bazı mal teslimlerinde ve hizmet ifalarında uygulanan KDV oranı değişikliği

25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) Sayılı Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

5’inci sırası; “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,

10’uncu sırası; “10 Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,

21’inci sırasında yer alan; “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

25.11.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve bu tarihten itibaren uygulanacak olan bu Kararname ile yapılan değişikliklerden yukarıda

• a bendinde belirtilen değişiklikle; 2007/13033 sayılı BKK eki II/B-5 inci sırasında yer alan iç ve dış giyim eşyasının kapsamı genişletilmiş,

• b bendinde belirtilen değişiklikle; fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinin yanı sıra deri ve saya işlerinin de fason olarak yapılması indirimli oran kapsamına alınmış,

• c bendinde belirtilen değişiklikle; ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ifa edenlere hekimler ya da hekimler aracılığı ile verilen hizmetler şeklinde düzenleme yapılarak 2007/13033 sayılı BKK eki II/B-21 inci sıranın kapsamı genişletilmiştir.

Dolayısıyla, anılan mal teslimlerinde ve hizmet ifalarında da yüzde 8 oranında KDV uygulanacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 01.12.2016)

GÜNDEM