BASINDAN YAZILAR
İşe Başvuranlara ve Çalışanlara Çağdaş Düzenleme / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

İşe Başvuranlara ve Çalışanlara Çağdaş Düzenleme / Ahmet Metin Aysoy

 Yazımın başlığı aslında, ‘işe başvuranların ve çalışanların ayrımcılığa karşı şikayette bulunmasına  imkan veren çağdaş düzenleme’ olmalıydı. Evet,  6701 sayılı  ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’ ile getirilen yeni düzenlemeden bahsediyorum (RG.20.4.2016/29690). İşe başvuranlar ve çalışanlar ayrımcılık yapan işvereni, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da şikayet edebilecek. İşte detaylar:

A-İşveren hangi hususlarda ayrımcılık yapamaz?

(1) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.

(2) Yukarda belirttiğimiz ayrımcılık yasağı, iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve yeniden eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine erişim, meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim, hizmet içi eğitim, sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar.

(3) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.

B-Şikayet başvurusu nasıl yapılacak?

(1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan işe başvuran veya çalışan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurabilir. Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olunamaz. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.

(2) İlgililer, Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri uygulamanın düzeltilmesini işverenden talep etmelidir. Bu taleplerin reddedilmesi veya otuz gün içerisinde cevap verilmemesi hâlinde Kuruma başvuru yapılabilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları kabul edebilir.

C-Şikayet başvurusu nasıl incelenecek?

(1) Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.

(2) Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü sunmasını ister. Yazılı görüş, istemin tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ulaştırılır. Yazılı görüş, başvuran kişiye tebliğ edilerek, görüşünü tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma sunması istenir. Talep hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün uzatabilir. Taraflara talepleri hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı sözlü açıklama yapma hakkı tanınabilir.

(3) Başkan, incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra, resen veya talep üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygulamaya son verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri içerebileceği gibi mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de olabilir.

D-İdari para cezası ne kadar?

Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan işveren hakkında bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

(Kaynak: Star Gazetesi | 29.11.2016)

GÜNDEM