BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Bağ-Kur Primi Ödeyenler İçi Boş(Sıfır) İndirim Var / Vedat İlki - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Primi Ödeyenler İçi Boş(Sıfır) İndirim Var / Vedat İlki

 Bundan 1 hafta önce katıldığım TV programında canlı yayında ekrana bağlanan izleyici sitem ediyordu.

O programın iki konuğu vardı.

Biri ben diğeri  ise  sitemizin değerli yazarlarından olan Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Sn.Şevket Tezel.

İzleyicimiz isteğe bağlı Bağ-Kur primini ileride emekli olması için kızı adına kesintisiz olarak ay be ay SGK yatırıyormuş.

Prim borcum da yok diyor.

İsteğe bağlı prim yasal düzenleme gereği 4/b statüsünde değerlendirildiğinden dolayı,%5 prim indirimin  Ekim ayından itibaren uygulandığını duyunca sevindiğini dile getirdi.

Şevket bey bundan sonra ben de %5 indirimli prim ödeyerek cebime gazetelerde yazıldığı gibi ayda 82 Lira fazladan para kalacak diyerek sevincini belirtti.

Şevket bey bu uygulamanın sadece aktif prim ödeyen işverenlere uygulandığını belirttiğinde aynı sevinçli ses yerini neden ayrımcılık yapılıyor diyerek kızgınlığa dönüştü.

Kısaca ben de Bağ-Kur statüsünde prim ödüyorum onlarda bu ayrımcılık neden diye söylenerek canlı yayından ayrıldı.

Ben de yayın esnasında izleyicimize size de prim indirimi var dedim.

NEDİR İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEYENLERE İNDİRİM

5510/88’inci Maddesi 6.Fıkrasında;

‘’87 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primlerini takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler. Bu kişiler primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmeyen sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde, sigortalılık süresinden sayılmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.’’

6183 EK MADDE 1. MADDESİ

Amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aşağıda belirtilen indirim ve esaslar uygulanır:

1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık % 4 oranında uygulanır.

2. Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken ödeme sayılır ve diğer amme alacaklarına mahsup edilinceye kadar (1) numaralı bende göre işlem yapılır. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.

3. İndirim uygulanacak sürelerin hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir ve ödemenin yapıldığı gün dikkate alınmaz.

4. Bakanlar Kurulu; (1) numaralı bentte yazılı oranı sıfıra kadar indirmeye, % 8’e kadar artırmaya, amme alacaklarının nev'i ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklarını nev’ileri ve dönemleri itibariyle sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden amme alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

6. Bu Kanun’un 41. maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür.

SONUÇ ELDE VAR İNDİRİM SIFIR

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Eylül 1996’da getirilen Ek 1. maddesindeki erken ödeme indirimi oranı % 4 olarak belirlenmiş, fakat aynı madde kapsamında BKK ile 0 ila % 8 arasında değiştirilebileceği öngörülmüştür. 1996-1997 yılları arasındaki bir yıllık sürede 4 defa BKK ile değiştirilerek nihayet 20.09.1997 tarih ve 23116 sayılı RG’de yayımlanan 97/9942 sayılı BKK ile 1 Ekim 1997 tarihinden itibaren söz konusu oran “0” olarak belirlenmiştir.

19 yıl önce o günün koşulları gereği bir yılda dört defa değiştirilen, 19 yıldır da değiştirilmeyen BKK’nın yapısında olması beklenen değişiklik gerçekleşmemiştir.

“SGK’nın üzerinden 19 yıl geçmiş BKK’yı uygulamaya devam etmesi” 4/1-b kapsamındaki sigortalıları “Erken Ödeme İndirimini” manasız kılmıştır.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

SGK’dan edindiğimiz ilk izlenim bu ‘sıfır’ oranının BKK ile tekrar yüzde 4 oranına yükseltileceği şeklinde olsa da “SGK’nın üzerinden 19 yıl geçmiş BKK’yi uygulamaya devam edeceği” yönündeki son aldığımız haberler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Zira yüzde sıfır oranında uygulanacaksa “Erken ödeme indirimi”“Dostlar alışverişte görsün” demektir.

5510/88. maddesinin “Erken Ödeme İndirimi” hakkının sadece adını koymuş olmaması, bu hakkın gerçek olması için içinin dolu olması gerekiyor.

Şayet biz yanlış biliyorsak,düzeltmeye SGK yapar.

 

(0)   Sıfır indirim olduğundan yazılım programı da SGK bulunmamaktadır.

(Kaynak: Ali Tezel | 11.10.2016)

GÜNDEM