BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası Tek Rakam Olmuyor Borcunu Öde Deniyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası Tek Rakam Olmuyor Borcunu Öde Deniyor / Vedat İlki

 Dünkü yazımızda ÇSGB Sn.Soylu’nun GSS hakkında çalışmalarla tek rakam alınacağı yolunda beyanatları basında yer almasına rağmen, bugünlerde Sn.Bakan tarafından GSS borçlarının yapılandırmayla, ödenmesi yolunda açıklamalarına  yer verilmiştir.

Kısaca gelecek günlerde bu konuda bir düzenlemeye yer verilmeyeceği sinyalini almış olduk.Bilgi kirliliği yaratmama adına bizde şu anda yürürlükte olan Kanun gereğince GSS borçlarının yapılandıracağını genelge doğrultusunda ,sizlere aktaracağız.

 

 


GSS YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

 

 


GENELGE EKİNDE FORM VAR(TEST GİRİN DERİM)

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31/1/2017 tarihine kadar Genelge Ekinde :1/i' de yer alan formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılandırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların, 6736 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19/8/2016 tarihini takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın (31/12/2016 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2/1/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde gelir testi başvurusunda bulunanların gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyesinin, tescil edildikleri gelir seviyesinden daha düşük olması koşuluyla genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

 

 


TEST SONUCU SIFIR BORÇ YADA BORÇLU ÇIKIP DÜŞÜRME İMKANI

 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılara “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, 7 nci fıkra kapsamında, süresi içinde ilk defa gelir testine gidenlerin;

 - Gelir testi sonucu(Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar) (60 g1) olduğu tespit edilenler için, (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden;

- Gelir testi sonucu( Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar ) (g-2) çıkması halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren (g-2) gelir seviyesi üzerinden,

 - Gelir testi sonucu(Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla)  (g-3) çıkması halinde ise ilk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında (g-2), gelir testi sonuç tarihi itibariyle (g-3) gelir seviyesi üzerinden, tescil güncelleme işlemi yapılacaktır.

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılardan, gelir testi yaptırmak istemediğine dair yazılı beyanına istinaden genel sağlık sigortası primleri (g-3) gelir seviyesinden tahakkuk ettirilen sigortalıların 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında gelir testi talebinde bulunmaları halinde, 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

 

 


YAPILANDIRMA 12 TAKSİT

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar; 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları şartıyla en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar, 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ilk taksiti, peşin ödeme talebinde bulunmaları halinde ise prim borcu aslının tamamını herhangi bir faiz uygulanmadan ödeyebilecektir.

Ayrıca, peşin ödeme tercih edilmiş olmasına rağmen 28/2/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, 12 taksit sayısına göre taksitlendirilebilecektir.

 

 


KURAL İHLALİ YAPILANDIRMA BOZULUR

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden ilk taksit ödeme yükümlülüğü 28/2/2017 (dâhil) tarihinde sona ermektedir. İlk taksitin bu sürede ödenmemesi durumunda yapılandırma, anılan Kanun hükmü gereğince bozulacaktır.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu kanun kapsamında yapılandırmadan yararlananlar, taksit ödeme süresince tahakkuk eden (cari ay) sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulacaktır.

 

 


GEÇMİŞTE YAPILAN YAPILANDIRMALARIN DURUMU

 

Kanunun Geçici 60 ıncı maddesi kapsamında 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki prim borçları için yapılandırma hakkından yararlananlardan, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam edenler, 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak kalan taksit tutarlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödeyebilecektir. Söz konusu kişilerden 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam edenlerin iki veya daha az ödenmemiş olan taksitleri, 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenmemiş alacak kabul edilerek yapılandırılacaktır.

 

 


SAĞLIK YARDIMI NASIL KAPANIR

 

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını yitirenler sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Yapılandırma taksitlerinin ödendiği süre içerisinde sigortalılar sağlık hak sahipliğine müstahak olacaktır. Cari döneme ait yapılandırma taksitinin ödenmesi gereken son güne kadar ödenmemesi sonucu yapılandırmanın bozulması halinde, söz konusu kişiler yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar Kurum sağlık yardımlarına müstahak olacaktır.

 

 


BANKA YADA KREDİ KARTIYLA ÖDEME

 

6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

  

 

(Ali Tezel | 25.08.2016)

GÜNDEM