BASINDAN YAZILAR
Afet Durumunda Mücbir Haller Eklenerek Yeni Düzenlemeye Yer Verildi / Vedat İlki - MuhasebeTR

Afet Durumunda Mücbir Haller Eklenerek Yeni Düzenlemeye Yer Verildi / Vedat İlki

 Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi MADDE 91- (ESKİ ŞEKLİ)

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

**

Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi (YENİ ŞEKLİ)

(1) MADDE 91- (Değişik: 15/7/2016-6728/49 md.) Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler,

(Eski şeklinde İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan)

Yeni şeklinde kapsama;

Ø  Sel ,

Ø   Kuraklık ,

Ø  Ağır hastalık,

Ø  Ağır kaza,

Ø  Tutukluluk,

Ø  Sabotaj

ilave edilmiştir.

 

Ayrıca bu nedenlerden dolayı işverenler kavramı gelmiş(işyeri kavramı kaldırılmıştır.)

Ticari ve ekonomik anlamdan zarar gören işverenler denilmiştir.

Burada eski şeklinde tarımsal faaliyet kavramı da dışlanmış,yeni şeklinde tüm işverenler geniş kapsamda ele alınmıştır.

bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile,

 bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar,(yeni düzenlemeyle birlikte EK5/EK/6 Kapsamında ve aynı zamanda EK/9 Kapsamında prim ödeyenlerde dahil olmuştur.)

 

 bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

Eski şeklinde birinci fıkrada 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun atıf yapılırken ,yeni düzenleme aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık(ÇSGB) ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma(SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma(SGK) verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır. Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna(5510 sayılı) göre Kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum(SGK) alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki(5510 sayılı) sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum (SGK) yetkilidir. Kuruma(SGK) olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

 

Yeni düzenleme 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

(Kaynak: Ali Tezel | 11.08.2016)

GÜNDEM