BASINDAN YAZILAR
Muhtasar SGK Birleştirilmesi Yasa Taslağında İşverenler -İşveren Sendikaları-TURMOB -YMM-SMMMO Uyanmalı / Vedat İlki - MuhasebeTR

Muhtasar SGK Birleştirilmesi Yasa Taslağında İşverenler -İşveren Sendikaları-TURMOB -YMM-SMMMO Uyanmalı / Vedat İlki

 Bugünlerde TBMM gelen taslak kanun teklifi aslında ,bundan 10 yıl önce planlaması yapılmıştı.

17/12/2008 tarihinde Muhasebenet sitesinde  haberi yapan Eyüp Yüceli;

E-bildirge ile muhtasar beyanname birleşiyor

 

Sosyal güvenlik reformu ve reformla birlikte gelen yeni düzenlemeleri uygulamaya çalıştığımız şu günlerde yine yeni bir çalışmayla karşı karşıyayız.

      Kısaca E-BİLDİRGE dediğimiz, işverenlerin işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, çalışanların giriş yada işten ayrılması gibi bir çok işlemin elektronik ortamda yapılması olarak adlandırdığımız SGK ELEKTRONİK BİLDİRİMİ ile, aynı işverenlerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi tevkifatı yaparak elektronik ortamda düzenledikleri muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesine ilişkin alt yapının oluşturulduğu ve çalışmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor.

2010 YILI AA

 SGK bildirimleri ile gelir vergisine ilişkin muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi hususunda ise Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK arasında şu ana kadar uzlaşma sağlanamadı.

2008/EKİM AYINDA 23'ünde e-bildirge ile SGK çalışanların bildirilmesi altında yatan neden ne idi?

SGK İlk Başkanı Fatih Acar Maliye Kökenli olduğundan ısrarla APHB 23'ünde verilmesini istiyor,bunu da 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa madde olarak koydurmayı başarıyor.

Hedef de 23'ünde verilen muhtasar ile APHB birleştirilmesi taslağı var idi.

SAYIŞTAY 2014 SGK DENETLEMESİ

Vergi dairelerine verilen gelir vergisi beyannameleri ile prim bildirgelerinin birbiriyle uyumlu yapılandırılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunu önlemek için ortak veri tabanı kullanımının sağlanması ve bu yönde yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

Demek oluyor ki;

Kaçınılmaz sona gelindi,yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

Yasa Taslağında Olanlar;

13/6/2016 tarihinde kararlaştırılan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"  ile birlikte:

Muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumu bildirgesinin birleştirilmesi düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin tek bir platform üzerinden birleştirilmesini sağlayacak yasal değişiklikler yapılmakta. Bu sayede beyanname sayısı azaltılmakta ve birden fazla kuruma aynı bilgilerin verilmesi engellenmektedir.(Gerekçe güzel,anlaşılır.Hızlı basit ve zaman kazandırma hedefliyor)

Ø  193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi:

MADDE 98/A- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Ø  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir."

Ø  "2. Beyannameler" başlıklı fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Damga Vergisi)

"f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin

birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler           (37,40 TL.)"(2016 YILINDA:23,50 TL.ARTIYOR)

Ø  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. "Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek her türlü belge, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya bilginin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."(İŞVEREN YADA VEKİLİ ALIRDI.İŞVEREN YADA VEKİLİ BİLDİRGEYİ GÖNDERME YETKİSİ VARDI.ARTIK OLMAYACAK)(ŞİMDİ TÜM MESLEK MENSUPLARININ UYKUSU KAÇACAK BİRLİKTE SORUMLULUKLA BİRLİKTE SIRTLARINDA YÜK BİR KEZ DAHA ARTACAKTIR)

CEZALARA BAKALIM!

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;(MESLEK ADI VE KODUNU GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRMEYE CEZA GELİYOR DİKKAT ÇEKERİM)

1)         Beyannamenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek

kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,(ESKİ UYGULAMA DEVAM EDİYOR)

2)         Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla

her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri

tutarında, (ESKİ UYGULAMA DEVAM EDİYOR)

3)         Ek Beyannamenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,(BURADA YENİ UYGULAMAYA GEÇİLİYOR)

4)         Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için, (BURADA YENİ UYGULAMAYA GEÇİLİYOR)

a)         Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b)         Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c)         Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

idari para cezası uygulanır."

SONUÇ:

Aylık Muhtasar ve SGK bildirgeleri birleştirilecektir.(3 aydan 3 aya Muhtasar veren işverenler için 3 aylık dönemde ortadan kalkıyor)

Bir çok işveren Meslek Kodunu algılaması olmadığından ,hatta SGK APHB hatalı meslek kodu bildirilse bile,hatta bildirmese de SGK İPC uygulaması olmaz iken bununla ilgili artık meslek kodu uygulamasındaki hatadan dolayı ipc ile karşı karşıya kalacaklardır.

Bir çok meslek mensubu müşterek cezalara işverenle birlikte sorumlu olacaktır.

Cezaların ağır olmasından dolayı işverenlere bazı olumlu düzenlemeler gündeme geliyor.

Bununla ilgili teşvik hataları yada kayıtdışılıktan dolayı 1 yıl teşvik menlerine karşı yeni bir düzenlemeye yer verilmiyor.

Bu taslakta başta işverenler meslek kodu hatasından kesilecek İPC madde metninden kaldırılmasını istemeli,Meslek mensupları da müşterek sorumluluk altına girmemeli,meslek mensupları artan bu işi yükü altından kalkmaları için artık 5510 bilmek yetmeyecek ''SOSYAL GÜVENLİK UZMANI '' istihdamı ile karşı karşıya kalarak işçilik maliyetleri artacaktır.

Şimdiden bilgilerine güvenmeden önce çözüm ortağı aramaları gerekecektir.

(Ali Tezel | 27.06.2016)

GÜNDEM