BASINDAN YAZILAR
Kayıtdışı Çalışan Alacak Davası Açabilir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kayıtdışı Çalışan Alacak Davası Açabilir / Vedat İlki

 Yargıtay'ın işçilik alacak davaları ile ilgili tespitleri ve kararları vardır.Bu kararlarda özellikle çalışanlar için kayıt dışı da olsa ,alacak davalarının sonuçlandırılmasında sigortalı olup olmama haline değinilmiyor.

İşçilik alacağı ve hizmet tespit davalarının birbirlerinden ayrı olduğunu,karıştırılmaması gerektiğini içtihat ile belirliyor.

Hizmet tespit davalarının Sosyal Güvenlik Hakkını ilgilendirdiğini söylüyor.

Dava açanlar için somut bilgileri mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Çalışma hayatında örnek Yargıtay kararları bizlere yol göstermeye devam edecektir.

T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 9313 Karar No. 2014/20041 Tarihi: 03.11.2014

SİGORTASIZ ÇALIŞMA  

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN HİZMET TESPİT DAVASI AÇMAYA ZORLANAMAYACAĞI  

İŞÇİ SAYILMAK İÇİN SGK’LI OLMANIN ZORUNLU OLMADIĞI  

ÖZETİ

Mahkemece davacının çalışmasının sigortasız olduğu, öncelikle çalışmanın varlığının kanıtlanması için hizmet tespiti davası açılması, hizmetin varlığı kanıtlandıktan sonra alacaklar yönünden araştırma yapılması gerektiği, davacı tarafa hizmet tespit davası açması yönünden süre verilmesine rağmen dava açmadığı, dava ispatlanamamış olmakla davanın reddine karar verilmiştir.  Davacı işçi alacaklarının tahsili davası açmıştır. Hiç kimse hizmet tespiti davası açmaya zorlanamaz. Hizmet tespiti davası sosyal güvenlik hakkını ilgilendirir. Bir kişinin işçi sayılması için mutlak surette SSK'lı çalışması gerekmez. Kaldı ki, davacı tanıklarının davacının davalı yanında çalıştığı süre ile çalışma gün ve saatlerine ilişkin somut bilgiler verdikleri görülmektedir. Bu nedenlerle açılan davanın toplanan delillere göre esastan değerlendirilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalı olup bozma nedenidir.

Kısaca;

Kıdem Tazminat Alacağını,

Fazla Mesai,Fazla Çalışma Ücreti,

Yıllık İzin Parası,

Hafta Tatili Ücreti,

Genel Tatil,Ulusal Tatil Ücreti

 

Çalışan bununla ilgili somut bilgileri sunması,kanıtlaması yeterlidir.

(Kaynak: Ali Tezel | 21.04.2016)

GÜNDEM