BASINDAN YAZILAR
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri / Recep Bıyık

 Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte seçilmiş bazı özelgelerin özetleri. Tam metinlerine Gelir İdaresi internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Ar-Ge merkezinde çalışan personelin servis ve yemek giderleri Ar-Ge harcaması sayılır mı?

(16.02.2016 tarih ve 6507 sayılı özelge)

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge ve destek personeline işverenlerce yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler ile toplu olarak işyerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri, ücret niteliğindedir. Bu harcamalar personel giderleri olarak Ar-Ge indirimine konu edilebilir. Yemek ve taşıma giderlerinin personel giderleri kapsamında Ar-Ge harcamasına konu edilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1. maddesinin 8 ve 10 numaralı bentlerine göre gelir vergisi istisnasından veya 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmasına engel değildir.

Yatırım teşvik belgesinde öngörülen işçi sayısının altında işçi çalıştırılması gelir vergisi stopaj desteğine engel midir?

(18.02.2016 tarih ve 8 sayılı özelge)

283 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "4.5 Fiilen çalışma zorunluluğu" başlıklı bölümündeki hususlarla birlikte aranan koşullara uyulmak kaydıyla, gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanılması mümkündür.

Test aracı yapmak üzere aktife alınan araçların ÖTV matrahı nedir?

(03.12.2015 tarih ve 25115 sayılı özelge)

Araç kiralama ve satışı faaliyetiyle uğraşan şirketin, kiralama veya test aracı olarak kullanmak üzere aktife aldığı araçlara ait özel tüketim vergisi beyanında, matrah olarak araçların emsal bedeli esas alınmalıdır.

Şirket veya ürün tanıtımı amaçlı reklam filmlerinin amortisman oranı nedir?

(05.02.2016 tarih ve 2216 sayılı özelge)

Şirket veya ürün tanıtımı amacıyla yapılan ve bir yıldan fazla kullanılabilecek olması nedeniyle etkileri birden fazla yıla yayılan reklam filmlerinin, 333 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listenin “44. Medya ve iletişim hizmetleri” başlıklı bölümü “44.9. Filmler ve Kasetler” başlıklı ayırımının, “44.9.1 Filmler” başlıklı alt ayırımına göre faydalı ömrünün 2 yıl, amortisman oranının ise 1. yıl % 60, 2. yıl % 40 olarak uygulanması gerekir.

Yeni inşaa edilecek fabrikanın finansmanında, inşaat başlangıcından sonra yenileme fonuna aktarılan kâr kullanılabilir mi?

(05.02.2016 tarih ve 2217 sayılı özelge)

Yenileme fonunun, işletmede inşa/imal edilecek veya satın alınacak aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin amortismanında kullanılması için; öncelikle iktisadi kıymetin satılmış olması, sonra bu iktisadi kıymetin üretimi için işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması gerekir.

Bu nedenle, eski fabrika binasının satışından doğan kârın, söz konusu satıştan önce inşaatına başlanan fabrika binasının giderlerini karşılamak üzere yenileme fonu uygulamasından yararlandırılması mümkün değildir.

Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkifat yapılır mı?

(17.02.2016 tarih ve 13333 sayılı özelge)

Şirket tarafından yurt dışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye'den gönderilen personelin tam mükellef sayılarak Türkiye içinde ve dışında elde ettiği tüm kazanç ve iratları üzerinden Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulması, yabancı ülke mukimi personelin Şirket’ten elde ettiği ücret gelirlerinin ise dar mükellef gerçek kişi olarak Türkiye'de vergilendirilmesi, bu itibarla, yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzu kimin adına düzenlenir?

(10.02.2016 tarih ve 11024 sayılı özelge)

Dava sonunda mahkeme ilamına göre borçludan alınarak icra dairelerince müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekâlet) ücretlerinin icra dairesince avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekir.

Vekalet ücretinin davayı kazanan tarafından, borçludan tahsil edilerek kendisini temsil eden avukata intikal ettirilmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde avukatların davayı kazananlar adına serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekir.

Elektrik tüketimi faturalandırma işlemlerinin farklı cihazlarla yapılması halinde, oluşturulan faturalarda farklı seri numaraları kullanılabilir mi?

(10.02.2016 tarih ve 10988 sayılı özelge)

Faturaların seri ve sıra numarası takip edecek şekilde kullanılması gerekir. Faturalandırma işleminin farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, bu cihazlara ait ayırt edici bilgilere de yer verilmek suretiyle, her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura bastırılarak kullanılması mümkündür.

 

(Dünya Gazetesi | 20.04.2016)

GÜNDEM