BASINDAN YAZILAR
Apartman Yöneticinin Çiftliği Değil / Arif Temir - MuhasebeTR

Apartman Yöneticinin Çiftliği Değil / Arif Temir

 Okuyucularımdan Hüseyin Bey, apartmanlarında her üç ayda bir kapıcının değiştiğini, yöneticiye neden bu kadar çok kapıcı değişikliği yaptığını sorduklarında yöneticinin, “ben iyi kapıcı bulana kadar bu değişikliği yaparım” dediğini, yöneticinin kafasına göre kapıcıyı değiştirme yetkisinin bulunup bulunmadığını soruyor. 

Yöneticinin çalışma mevzuatı yönünden görev ve yetkileri bulunuyor. Buna göre yönetici adli ve idari mercilerde uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak işvereni temsil eder. Yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır: 

*İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,  

*Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak, 

*Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak, 
Kapıcının çalışma şartları

*Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak, 

*Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak, 

*Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak, 

*Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak, 

*Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak. (Bkz. Arif Temir, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2009). 

Yargıtay'ın kararı var  

Yönetim planında; yöneticinin, kapıcının iş sözleşmesini fesh edip edemeyeceği hususu açıkça belirtilmelidir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda bu yöndedir. Söz konusu Yargıtay kararı; yönetim planında kapıcıların işe alınması ve işine son verilmesi hakkında yönetim kurulunun görevli bulunduğuna dair bir açıklık yoktur. Böyle olunca, kapıcı olarak çalışan kimselerin işine son verilmesi konusunda kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararın mahkemeye sunulmasının zorunlu olduğu şeklindedir.   

Sayın Hüseyin Bey; apartmanınızın yönetim planında  veya genel kurul kararında yöneticiye kapıcının iş sözleşmesini sonlandırma/fesh etme yetkisi verilmemişse yönetici kapıcıyı işten çıkaramaz. Çıkardığı takdirde sorumlu olur. Örneğin kapıcıya tazminat ödenmişse veya kapıcı dava açıp tazminat kazanmışsa bu tazminatlar yöneticiye ödettirilebilir. Tazminatı apartman  sakinleri ödemiş olsa bile yöneticiden isteyebilir. Yönetici apartmanı çiftlik gibi kullanamaz. Yöneticinin de uyması gereken kurallar var.

(Güneş Gazetesi | 16.04.2016)

GÜNDEM