BASINDAN YAZILAR
AR-GE Hizmetlerinde Görevli Akademisyen ve Öğrencilere Yeni Haklar Var / Şevket Tezel - MuhasebeTR

AR-GE Hizmetlerinde Görevli Akademisyen ve Öğrencilere Yeni Haklar Var / Şevket Tezel

 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile öğretim elemanlarından ilgili kurumların Ar-Ge çalışmalarında tam veya yarı zamanlı görevlendirilenler bazı özel haklara sahip olacaklar.

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilecekler.

Görev Süresi

Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı yıl sonrasında bir yıl olacak.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınacak.

Döner Sermaye Hesabından Hariç Olacak

Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulacak.

Tam Zamanlılar Aylıksız İzinli Olacak

Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilecek ve kadroları ile ilişkileri devam edecek.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/c sigortalısı veya Emekli Sandığı iştirakçisi sayılmaya devam edenlerin aylıksız izne ayrıldığı tarihi izleyen on beş gün içerisinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam edecek.

Aylıksız İzinde Prim Ödeme Usûlü

İlk defa 14.10.2008'den sonra 5510 sayılı Kanuna göre 4/c sigortalısı sayılanlar için AR-GE amaçlı aylıksız izin süresince önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları işverenleri tarafından ödenecek.

Keza 15.10.2008'den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olduğundan işlemleri 5434 sayılı Kanuna göre devam ettirilenler ise AR-GE amaçlı aylıksız izin süresince önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine esas aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri tarafından ödenecek.

Prim ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri işverene ait olacak. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınacak.

Kıdem Tazminatı Yok, İkramiye Var

Bunlara aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmeyecek ancak bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak.

Öğrencilere Ar-Ge Bursu

Tübitak tarafından AR-GE projelerinde bazı yükseköğrenim öğrencilerine de burs verilecek. Burs verilen bu öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyer olarak 4/a sigortalısı sayılacak ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için kısa vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası primi yükümlüsü projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler olacak.

(Kaynak: Ali Tezel | 08.03.2016)

GÜNDEM