BASINDAN YAZILAR
İşe İade Edilen İşçiye Psikolojik Taciz / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

İşe İade Edilen İşçiye Psikolojik Taciz / Ahmet Metin Aysoy

 Otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde en az 6 ay kıdemi olup, belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. 

İşverence işten çıkarılmasına geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. (4857 sayılı İş Kanunu madde 18, 20, 21)

İşe başlatılan işçinin, daha önce yaptığı işle ilgisiz, onu küçük düşürücü veya onurunu kırıcı işlerde çalıştırılması, iş ortamında yokmuş gibi davranılması, sözünün kesilmesi, yaptığı işin sürekli eleştirilmesi gibi psikolojik tacize maruz kalması, çalışma hayatında rastlanılabilen durumdur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.09.2013 tarih ve 2012/9-1925 Esas, 2013/1407 Karar sayılı ilamında ‘...Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak’ ifade edilmiştir.

Öte yandan, Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde, işçinin işyerinde psikolojik tacize maruz kalması, işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesi olarak nitelendirilmekte ve bu nedenle de işverenin işçinin uğradığı zararı tazmin etmekle sorumlu olduğu, belirtilmektedir.

Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  29.4.2014 tarih  ve 2012/10799 E.  2014/13929 K. Sayılı Kararında

‘Dava, torna ustası olan davacının işe iade davasında verilen feshin geçersizliği ile işe iadesine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine davacının işe başlatılmasından sonra aynı veya benzer nitelikteki bir işte değil de, tuvalet ve çevre temizliği gibi işiyle ilgili olmayan yerlerde çalıştırılmak suretiyle küçük düşürülmesinden kaynaklı manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacının işe iade edildikten sonra daha önce yaptığı işle ilgisiz, O’nu küçük düşürücü, onurunu zedeleyici işlerde çalıştırıldığı dosya kapsamından anlaşılmakla, davacının maruz kaldığı bu küçük düşürücü davranışı karşılayacak makul bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yerel Mahkemece yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır’ denilmektedir.

Sonuç olarak, işe iade edilen işçinin, daha evvel yaptığı işle ilgili olmayan, onu küçük düşürücü ve onurunu zedeleyici işlerde çalıştırılması, psikolojik taciz olup, işverenin işçiye tazminat ödeme sorumluluğunu doğurmaktadır.

(Kaynak: Star Gazetesi | 09.02.2016)

GÜNDEM