BASINDAN YAZILAR
2016 Eylem Planı'nda Yer Alan Vergi Maddelerinde Neredeyiz? / Recep Bıyık - MuhasebeTR

2016 Eylem Planı'nda Yer Alan Vergi Maddelerinde Neredeyiz? / Recep Bıyık

 Aralık ortalarında 64. Hükümet 2016 Eylem Planı açıklandı, arkasından düzenlemeler arka arkaya gelmeye başladı. Maliye Bakanlığı yine hızlı hareket etti ve bir çok düzenleme konusunda önemli bir mesafe aldı. Sizi bilmem ama ben izlemekte zorlanıyorum. Zaman zaman bir toparlamaya ihtiyaç duyuyorum. Nelerin yapılacağı söylendi, neler yapıldı, hangi düzenleme hangi aşamada?

İşte vergi düzenlemelerinin bir özeti.

Yatırımcıya BSMV istisnası yürürlükte

Eylem Planı'nda ilk üç ayda gerçekleştirilecek eylemler arasında sayılan düzenleme ilk gerçekleştirilen eylem oldu.

1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6655 sayılı Kanun’la, sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutuldu. Düzenleme aynu gün yürürlüğe girdi.

Kanun’la Maliye Bakanlığı'na düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verildi.

Şimdi istisnanın uygulama prosedürüne ve yürürlüğe ilişkin Gelir İdaresi'nin düzenleme ve açıklamaları bekleniyor. Yürürlükle ilgili tartışmalar şimdiden başladı. İstisnanın yürürlük tarihi öncesi iktisap edilen makine ve teçhizat veya kullanılan kredileri kapsayıp kapsamadığı açık değil. Kişisel düşüncem, vergiye doğuran olayın meydana geldiği tarih (faizin hesaplandığı tarih) yürürlük sonrasıysa, kredinin kullanım tarihine veya makine ve teçhizatın iktisap tarihine bakılmaksızın istisnanın uygulanacağı yönünde. Bekleyip İdarenin yorumunu görmekte yarar var.

Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanması

Eylem Planı'nda ilk üç ayda gerçekleştirilecek eylemler arasında olan bir başka eylem, yeni iş kuran gençlere üç yıl için gelir vergisi muafiyeti sağlanmasıydı.

Düzenlemenin yer aldığı tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğimiz günlerde geçti. Genel Kurul gündeminde görüşülmeyi bekliyor.

Tasarıyla, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olacakların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının belli şartlarla gelir vergisinden müstesna olması öngörülüyor.

Tasarıya göre istisnadan mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler, 2016 yılı rakamıyla 12 bin 600 liralık kazanç tutarıyla sınırlı olarak yararlanabilecek.

Yemde ve gübrede KDV’nin kaldırılması

Eylem Planı'nda ilk üç ayda gerçekleştirilecek eylemler arasında olan bir başka eylem, yem ve gübrede KDV’nin kaldırılmasıydı.

Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarıda yer alıyor.

Tasarıyla hayvan yemleri ile gübre ve gübre imalinde kullanılan hammaddele teslimleri KDV’den istisna tutuluyor. İstisna tam istisna olarak düzenleniyor. Dolayısıyla bu malları vergisiz teslim edenler, yüklendikleri vergiyi diğer teslimler nedeniyle hesaplanan vergiden indirecekler, indiremedikleri kısmın da iadesini talep edebilecekler.

Bu arada kanunla yapılacak bu düzenleme beklenmeksizin, 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, bu mallarda KDV oranı % 1’e indirilmişti.

Esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi alınmaması

Eylem Planında ilk üç ayda gerçekleştirilecek eylemler arasında sayılan, esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi alınmamasıyla ilgili düzenleme de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle, basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 lirası gelir vergisinden müstesna tutuluyor.

Yeni Ar-Ge paketi

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik desteklerin gözden geçirilmesi, destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve desteklerin etkililiğinin artırılması, Eylem Planı'nda ilk altı ayda gerçekleştirilecek eylemler arasında sayılmış.

Gelinen noktada eylemin ilk üç ayda, en azından Kanun değişikliğini gerektiren yönüyle tamamlanacağı anlaşılıyor.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan Kanun Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihi itibariyle TBMM gündemine girmiş durumda. Toplam 33 maddeden oluşan tasarıda diğer düzenlemeler yanında çok sayıda vergi teşvik ve desteğiyle ilgili madde var.

Tasarıyla vergi ve sigorta primi desteklerinde iyileştirmeler yapılmakta, Ar-Ge merkezi kuruluşu için gereken personel sayısının düşürülmesi konusunda düzenleme yapılmakta ve ayrıca tasarım destekleri getirilmektedir.

Tasarıyla ilgili şimdilik bu kadarla yetinelim ve ayrıntıyı önümüzdeki günlerdeki başka makalelere bırakalım.

İki temel vergi kanununun güncellenmesi

Eylem Planında, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılması ve Vergi Usul Kanunu’nun güncellenmesi eylemleri ilk altı ay programına konmuş

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı zaten 2013 yılında TBMM’ye sevk edilmişti. Dolayısıyla Meclis’te görüşülmeye hazır. Revizyon ihtiyacı varsa da kısa sürede yapılabileceğini ve yasama sürecinin başlayabileceğini zannediyorum.

Vergi Usul Kanunu tasarısı çalışmalarının da son hızla ilerlediği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi bir taslak metni çeşitli kuruluşlarla paylaştı ve görüş istedi. Muhtemelen bildirilen görüşler çerçevesinde taslak yenilenecek ve daha hazır bir metin bütün kamuoyunun görüş ve önerisine açılacaktır. Bu çerçevede taslakla ilgili konuları taslağın ikinci versiyonu sonrasına bırakarak konuyu erteleyelim.

Eylem Planı'nda yer alan konularla ilgili zaman zaman güncelleme yapmaya devam edeceğim.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 22.01.2016)

GÜNDEM