BASINDAN YAZILAR
Eş Durumundan Tayinde Hatadan Dönüldü / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Eş Durumundan Tayinde Hatadan Dönüldü / Şevket Tezel

 Eşi özel sektörde bağımsız olarak veya iş akdiyle bir işveren yanında çalışanlar için eş durumundan tayinde üç yıl kesintisiz sigortalı çalışma mecburiyeti vardı ve hayatın olağan akışına pek uymayan bu şart nedeniyle atama bekleyen memurların şikayetine neden oluyordu. 

Her ne kadar bu üç yıllık şartın doğum borçlanması veya askerlik borçlanması ile tamamlanması mümkün ise de kona bu şart hayatın olağan akışına uygun değildi. Ülkemizdeki işsizlik sorunu nedeniyle üç yıl kesintisiz sigortalı olma şartı fiiliyatta uygulanabilir bir koşul durumunda bulunmuyordu. 

İşte o şart Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde konuşulduktan sonra 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle esnekleştirilerek bu konuda beklenen rahatlama getirildi.

Buna göre eşi özel sektörde bağımsız olarak veya hizmet akdiyle çalışanların talep tarihi itibariyle son iki yılda 360 gün çalışmış olmaları eş durumundan atama için yeterli sayılacak.

Son durum ne oldu?

Eş durumundan atama şartlarına bu değişiklikten sonra bakacak olursak;

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin

bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlü bulunuyor. 

Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekiyor.

Eş Durumundan Nakilse Nikah Tarihi Önemli mi?

Eş durumundan nakilde son iki yılda 360 gün bağımsız veya hizmet akdine bağlı çalışarak prim ödemede “Son iki yıl” kavramının evlilikle bir ilgisi bulunmuyor, nikâh tarihinden önce elde edilen primlerin de söz konusu şartın sağlanmasında dikkate alınması gerekiyor.

Akademik Personel de Eş durumundan Nakil Olabilir mi?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Uygulanacak diğer kanun hükümleri” başlıklı 20 nci maddesinde ise; “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü bulunuyor.

Öncelikle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerinin uygulanması gereken akademik personelin eş durumundan atama hakkına ilişkin olarak 2914 sayılı Kanun çerçevesinde hüküm bulunmadığından, eş durumundan nakle ilişkin olarak akademik personelin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  faydalanabilmesi mümkün bulunuyor. 

(Kaynak: alitezel.com | 07.09.2015)

GÜNDEM