BASINDAN YAZILAR
İşçi Ücreti 20 Gün İçinde Ödenmelidir / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşçi Ücreti 20 Gün İçinde Ödenmelidir / Vedat İlki

 İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak fesh etme hakkı vardır.

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak olup, işveren için en temel borçtur
4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir

4857 sayılı İş Kanunda ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.
Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

4857 sayılı İş Kanununda ise ücret daha fazla güvence altına alınmış ve işçi ücretinin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda, işçinin iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabileceği açıkça düzenlenmiş, toplu bir nitelik kazanması halinde dahi bunun kanun dışı grev sayılamayacağı kurala bağlanmıştır.


01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 97 inci maddesinde de benzer bir düzenleme yer almaktadır. Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın, sözleşmenin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi borcunu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir.

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanması gerekir .
4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır.
İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur.
Bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan aynî yardımların yerine getirilmemesi de (erzak ve kömür yardımı gibi) bu madde kapsamında değerlendirilmeli ve işçinin “haklı fesih” hakkı bulunduğu kabul edilmelidir.

Bu durumda olan işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR
15/01/1972 yılında doğdum.İlk defa 01/02/1990 yılında SSK oldum.5000 gün prim ödemem vardır.Ne zaman emekli olurum?Ali

25 yıl sigortalılık süresi 52 yaş 5525 gün ile emekli olursunuz.

**
1960 yılın da doğan babamın 1979 yılında SSK girişi var.3200 gün prim ödedi.Askerliğini borçlanırsa ne zaman emekli olur?Feridun

Babanız 55 yaşını 2015 yılında dolduracağı için 400 gün askerlik borçlanırsa 60 yaşında emekli olacaktır.
**
01/02/1973 yılında doğdum.İlk defa 01/01/1991 yılında SSK oldum.1000 gün prim ödenen günlerim vardır.1995 ,2002,2006 yıllarında doğan 3 çocuğum vardır.Ne zaman emekli olurum?Nermin

20 yıl sigortalılık süresi 47 yaş 5450 gün ile emekli olabilirsiniz.

15 yıl 3600 gün ile 58 yaşında emekli olursunuz.

Bunun içinde 3 çocuğun borçlanma döneminde Sigorta priminiz ödenmemiş ise 2160 gün borçlanır.

1.000+2.160=3.160 gün

Geriye kalan süreleri 2020 yılına kadar 2.290 günü son 42 ayını SSK çalışırsanız geriyeye kalan süreyi 1030 günü isteğe bağlı statü de öderseniz 47 yaşında emekli olursunuz.

Borçlanmalarınızı SSK çalışırken yapmanızı tavsiye ederiz.

(Kaynak: alitezel.com | 18.11.2014)

GÜNDEM