BASINDAN YAZILAR
Emekli İşverenin Bitmeyen Çilesi SGDP Son Verilmez Mi? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Emekli İşverenin Bitmeyen Çilesi SGDP Son Verilmez Mi? / Vedat İlki

 Emekli çalışanların hayalinde  sahil beldesine yerleşmek ,  kır kahvesinde oturup tavla atmak yada teknesi ile balığa çıkmaktır.Resim yapmak ,  hobi amaçlı güzel sanatlarla ilgilenmek gibi.

Bazı  emeklilerimiz ise aldıkları emekli ikramiyelerini sermaye yaparak işyeri açmışlar.İşyerlerinde işçi çalıştırmak suretiyle istihdam yaratmış vergi mükellefi olmuşlardır.

İşveren konumunda olan emeklilerse, işyerlerini tasfiye etmeden piyasa koşullarına göre ayakta kalma mücadelesi vererek çalışanlarını işsiz bırakmamışlardır.

Kimi emekli ise pazarlarda çeşitli ürünleri alarak satmışlar ve vergi mükellefi olmuştur.

Ortak hedefleri;

v  Boş durmamak,

v  Üretmek ,

v  İstihdam yaratmak,

v  Vergi ödemek,

v  Ülke ekonomisine katkı da bulunmaktır.

Çalışan, üreten, istihdam yaratan ve vergi veren bu kesimden  SGDP alınmasına  “İstihdam yaratan emekli işverenin prim cezasıdır’’ diyebiliriz.

Çalışmayan ve üretmeyen emeklilerden   herhangi bir kesinti yapılmaz.  

Emekli işverenlerin en çok şikayet ettikleri konuların başında işveren konumunda oldukları sürece SGDP emekli aylıklarından tahsil edilmesidir.

Emekli işverenin aldığı emekli aylıklarından %15 oranında kesilen SGDP üst sınırı Ocak ayında en yüksek  emekli aylığı alan 4-1(b) miktarını geçemez.

Reform yasa ile %10 olan bu miktar yıllar içinde artış göstermek suretiyle %15 yükselmiştir.

Emekli olup işyeri olan ,şirket ortağı bulunan işverenler için bu dönemde biriken tahsil edilmeyen SGDP yapılandırma fırsatı getirilmiştir.

Onların isyanı ise ,emekli olup köşemize çekilmedik istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlamamıza rağmen emekli olan bizlerden SGDP kesilmemesi gerekir.

ÇSGB Bakan söz vermesine rağmen bu isteklerimize duyarsız kaldılar.

Şimdi artık bizimde SGDP’ ye son verilsin yada kesinti yapılan oran düşürülerek 2008 öncesine getirilmesi gerekir derler.

SGDP BORCU OLANLARDA YAPILANDIRMA İLE FIRSAT TANINMIŞTIR

10/1/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların SGK ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi hâlinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler hâlinde ödenir.

ÖDEME ESASI

Sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

31/12/2014 Kadar Başvuru Hakkınız Var

İlk Taksiti 31/01/2015 Kadar ödeyeceksiniz.

Peşin ödeme Ana para+Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE değişim oranı bulunup ödeyecek , Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Taksitli ödeme de ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeniz gerekir.

Borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı 11/09/2014 tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

 

Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Bu hüküm alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

Ödeme hakkının kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

(Kaynak: alitezel.com | 24.09.2014)

GÜNDEM