BASINDAN YAZILAR
2013/11 Sayılı Genelge Yeniden Düzenlendi -4- / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

2013/11 Sayılı Genelge Yeniden Düzenlendi -4- / Lütfi Köksal

 (Dünden devam ediyoruz)

İşe iade davasında sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilmesi:

İşe 
iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış 
bildirgesinin verilme süresi 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesinde, 
işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 
olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin 
geçersizliğine karar verilmesi halinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde 
işe başlatmak zorunda olduğu, işçinin başvurusu üzerine bir ay içinde 
işe başlatılmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık 
ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu, kararın 
kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya 
kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceği, işçinin 
kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on iş 
günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorunda 
olduğu, bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan 
feshin geçerli bir fesih sayılacağı ve işverenin sadece bunun hukuki 
sonuçları ile sorumlu olacağı hükmü bulunmaktadır.

21.08.2013 
tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SSİY’nin 25'inci 
maddesine eklenen yedinci fıkra ile açmış olduğu dava sonucunda işe iade 
davasını kazanan sigortalıların işverence işe başlatılmaması halinde 
işverenlerce işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi düzenlenmiş 
olup, işverenlerin sigortalı personelin işe başlamak için işverene 
yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu 
ayı takip eden ayın sonuna kadar işten ayrılış bildirgelerini vermeleri 
halinde bildirge yasal süresi içinde verilmiş sayılacağından 
işverenlere işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari 
para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek: 13.2.2013 
tarihinde işverence geçerli sebep gösterilmeden işten çıkarılan ve aynı 
tarih itibariyle işverence işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek Kuruma 
verilen sigortalının 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesine göre açtığı 
işe iade davası 30.10.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Sigortalı 
31.10.2013 tarihinde işverene işe başlatılmak üzere müracaat etmiştir. 
Sigortalının tebligatının aynı tarihte işverene ulaşmış olduğu 
varsayıldığında sigortalıyı işe başlatmamaya karar veren işverenin dört 
aylık ücret ödeyeceği sürenin son günü olan 13.06.2013 tarihine göre 
düzenleyeceği işten ayrılış bildirgesini 2013 yılı Kasım ayı sonuna 
kadar Kuruma vermesi gerekmektedir. Bu süre içinde verilen işten ayrılış 
bildirgesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ünitece 
mahkeme kararı gereğince işlem yapılacağından 13.02.2013 tarihinde 
verilen işten ayrılış bildirgesi de yersiz durumda verilmiş olduğundan 
ilgili programdan mahkeme kararı seçeneği seçilerek silinecektir.

Örnek: Örnek 
1’deki sigortalının işe başlamaya ilişkin tebligatının 07.11.2013 
tarihinde işverene ulaştığı varsayıldığında 14.06.2013 tarihine göre 
düzenlenecek işten ayrılış bildirgesinin 2013 yılı Aralık ayı sonuna 
kadar işverence verilmesi halinde işten ayrılış bildirgesine idari para 
cezası uygulanmayacaktır.” (Devam edecek)

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 18.03.2014)

GÜNDEM