BASINDAN YAZILAR
İşçinin Kısıtlı Gelirine Vergi Darbesi - MuhasebeTR

İşçinin Kısıtlı Gelirine Vergi Darbesi

 Son dönemde yapılan vergi düzenlemelerinin ücretlilerin vergi yükünü artırdığını tespit eden Türk-İş, artan oranlı vergiler yüzünden ücretlilerin ‘sabit gelirli’ olmaktan çıkıp ‘azalan gelirli’ haline geldiğini bildirdi

Türk-İş, artan oranlı verginin vergi adaletini ücretli aleyhine bozduğunu ortaya koyan çalışma hazırladı. Buna göre 2006’dan bu yana uygulanan vergi sistemi nedeniyle asgari ücretlilerin ödediği vergi yüzde 20’ye kadar çıkıyor. “İşçi Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Adalet İstiyoruz” başlıklı çalışmada, mevcut vergi sistemi yüzünden gelir ve kazanç üzerinden toplanan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödenir hale geldiğini belirledi.

‘Kaçan’a çare gerekli

Ücretliler üzerindeki ağır vergi yükünün büyük ölçüde vergi ödemesi gerekenlerin bu yükümlülükten kaçabilmelerinden kaynaklandığı ifade edilen çalışmada, “Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretliler oluşturmaktadır. Ticari ve serbest kazanç sahiplerinin önemli bir bölümü ise vergi mükellefi yapılamamıştır” iddiasına yer verildi.

2 bin 200 liranın 225 lirası gitti

Vergi dilimleri nedeniyle ücretlilerin aylık gelirlerinde ciddi erimeler oluşmaya başladığı, bu nedenle “sabit gelirli” ifadesinin yerini “azalan gelirli” ifadesinin aldığını belirten Türk-İş, örneğin aylık 2 bin 200 lira maaş alan bir ücretlinin artan oranlı vergi dilimi nedeniyle 225 lira ücret kaybına uğradığını hesapladı. Bu ücretlinin sene başında aldığı net ücreti yıl sonunda da alabilmesi için maaşına yüzde 16,7 zam yapılması gerekiyor.

İşçİ İle İşveren aynı

Türk-İş, ücretliler yönünden vergi adaletsizliğinin özellikle 2006’da yapılan vergi değişikliğiyle daha da arttığını belirledi. Yapılan değişiklikle, ticari kazanç sahiplerin vergisinde 5 puanlık iyileştirme yapılarak ilk vergi dilimi yüzde 15’e indirildi ve yüzde 25’lik dilim de 27’ye çıkarıldı. Türk-İş, “En büyük vergi ödeyicisi olan işçileri işverenlerle aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır” denildi.Reform gerekiyor

Türk-İş ra­po­run­da, “Ver­gi­de ger­çek an­lam­da re­form, an­cak üc­ret­li­ler aley­hi­ne var olan çar­pık ya­pı­nın de­ğiş­ti­ril­me­siy­le müm­kün. Ön­ce­lik­le emek üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü­nün azal­tıl­ma­sı ve ver­gi­nin ge­niş kit­le­le­re adil bir şe­kil­de yan­sı­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­li. Bu ül­ke­nin sağ­la­dı­ğı kay­nak­la­rı kul­la­na­rak ge­lir ve ser­vet el­de eden­ler, top­lu­ma kar­şı yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li ve ka­zanç­la­rı ora­nın­da ver­gi öde­me­le­ri sağ­lan­malı­-
dı­r” çağ­rı­sı ya­pıl­dı.  

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 12.02.2014)

GÜNDEM