BASINDAN YAZILAR
Kamu Çalışanlarına 14 Günlük Fark Ödenecek - MuhasebeTR

Kamu Çalışanlarına 14 Günlük Fark Ödenecek

 Yeni memur maaş katsayıları belirlendi. En düşük memur maaşı 2 bin 25 lira oluyor.

Me­mur ma­aş kat­sa­yı­la­rı, yüz­de 0,27’lik enf­las­yonfar­kı ve brüt 175, net 123,62 li­ra­lık ocak ayı zam­mı­na gö­re ye­ni­den be­lir­len­di. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’n­dan edi­ni­len bil­gi­ye gö­re me­mur ma­aş kat­sa­yı­sı, ocak iti­ba­rıy­la 0,076998’e, ta­ban ay­lık kat­sa­yı­sı 1,205274’e, yan öde­me kat­sa­yı­sı da 0,024416’ya çı­ka­rıl­dı.

Yüz­de 2 ar­tış ol­du

Söz ko­nu­su dü­zen­le­me­nin ar­dın­dan en dü­şük me­mur maa­şı 1887 li­ra­dan 2 bin 25 li­ra­ya yük­sel­di. Ai­le ve ço­cuk yar­dı­mı al­mak kay­dıy­la müs­te­şar maa­şı 7 bin 838 li­ra­ya, ge­nel mü­dür maa­şı ise 6 bin 877 li­ra­ya çık­tı. Böy­le­ce müs­te­şar ve ge­nel mü­dür maa­şın­da yüz­de 2 ci­va­rın­da ar­tış mey­da­na gel­di.

Öğ­ret­mene ek ar­tış

Öğ­ret­men­le­rin ma­aş­la­rın­da 2014 ve 2015 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan top­lu söz­leş­me uya­rın­ca, söz ko­nu­su ar­tış­la­ra ila­ve ola­rak bu ay 75 li­ra da­ha ar­tış sağ­lan­dı. Bu­na gö­re, 9/1’den ma­aş alan bir öğ­ret­me­nin mev­cut 2 bin 137 li­ra olan maa­şı 2 bin 345 li­ra­ya yük­sel­di. Öğ­ret­men­ler, bu yı­lın tem­muz ayın­da 75 li­ra­lık bir zam da­ha ala­cak. Öte yan­dan ma­aş­la­rı 15 Oca­k’­ta öde­ne­cek ka­mu ça­lı­şan­la­rı­na 14 gün­lük de zam far­kı ve­ri­le­cek.

Ücret tavanı 4 bin 215 lira

Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 4 bin 215 liraya yükseldi.


 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 06.01.2014)

GÜNDEM