BASINDAN YAZILAR
Patronlara Kadın İşçi Konusunda Güvence - MuhasebeTR

Patronlara Kadın İşçi Konusunda Güvence

 Patronların endişelerini dikkate alan ekonomi yönetimi, kadın çalışanlar konusunda kendilerine güvence getiriyor. Buna göre doğuma bağlı olarak faydalanılan analık, babalık, refakat izinleri ve ücretsiz izinler, kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde iyileştirilecek

Kadınların doğum iznini artırıp çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik düzenlemelere kaygıyla yaklaşan patronlara ekonomi yönetiminden güvence geldi. Yayınladığı 2014 programıyla ekonominin yol haritasını çizen ekonomi yönetimi, kadınlara yönelik yapılacak iyileştirmelerin kadın istihdamını azaltmayacak şekilde yapılacağı güvencesi verdi.

Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmalarını kolaylaştıracak düzenlemelere ilişkin taslak çalışmaların kamuoyuna ulaşması patronlarda ciddi endişeye yol açmıştı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, patronların kaygılarını ifade ederken, Ankaralı bir mobilyacı işverenin fabrikasına yeni kadın işçi alınmaması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. Kadın istihdamında yapılacak iyileştirmelerin kadın istihdamını artırmak yerine azaltacağı eleştirileri de yapılmıştı.

İstihdamı destekleyecek

Yayınlanan 2014 Yılı Programı’nda kadın istihdamına yönelik çıkarılacak düzenlemelere ilişkin bilgiler hem “istihdam” hem de “nüfus” başlıkları altında açıklandı. Programda, “Doğuma bağlı olarak faydalanılan analık, babalık, refakat izinleri ve ücretsiz izinler, kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde iyileştirilecektir. Doğuma bağlı izinlerde özel sektör ve kamu arasındaki farklılıklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılacaktır. Doğum sonrası işe dönüşlerin garanti altına alınması ve doğum nedeniyle işyerinde kadına yapılacak her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla hukuki düzenlemeler yapılacaktır” denildi.

İş kuran kadına destek veriliyor

Prog­ram­da ay­rı­ca ka­dın­la­rın iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­na gi­riş­le­ri­nin ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ka­dın­lar için es­nek ça­lış­ma bi­çim­le­ri yay­gın­laş­tı­rı­la­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, “Ka­dın­la­ra iş kur­ma ala­nın­da ve­ri­len mes­le­ki bil­gi, reh­ber­lik ve da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ge­liş­ti­ri­le­cek. Ka­dın­la­rın ça­lış­ma ha­ya­tı­na ka­tı­lı­mı­nı ar­tır­mak ama­cıy­la ev­de ba­kım, ba­kı­me­vi ve kreş hiz­met­le­ri­nin eri­şi­le­bi­lir­li­ği ar­tı­rı­la­cak. İşe alım­lar­da cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı­nı azalt­ma­ya yö­ne­lik bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tü­le­ce­k” de­nil­di.

Okul saatiyle çalışma saati uyumu

Prog­ram­da yer alan bil­gi­le­re gö­re, tam gün eği­tim ve­ri­len okul­lar­da okul sa­at­le­ri­nin ça­lış­ma sa­at­le­ri ile uyum­lu ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, ve­li­le­rin ta­le­bi ol­ma­sı du­ru­mun­da ve uy­gun bir üc­ret kar­şı­lı­ğın­da etüt uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Kreş­le­rin yay­gın­laş­ma­sı ve hiz­me­ti uy­gun üc­ret­ler­le su­na­bil­me­le­ri ama­cıy­la özel sek­tö­re yö­ne­lik teş­vik­ler ve al­ter­na­tif mo­del­ler ge­liş­ti­ri­le­cek.

 

 

 

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 13.11.2013)

GÜNDEM