SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dershanelere verilen danışmanlık hizmetinde vergileme

Dershanelere verilen danışmanlık hizmetinde vergileme

Soru: Dershanelere vergi mükellefi olmayanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi nasıldır?

Cevap: Dershanecilik sektöründe hızlı büyümeye paralel olarak dershanelerin hoca bulmaktaki sıkıntısı da her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle çoğu dershane vergi mükellefiyeti bulunmayan emekli öğretmenler başta olmak üzere yeni mezun olmuş genç meslek mensubu bireyleri bünyelerinde istihdam etmektedir.

Konunun vergisel boyutuna gelince. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

Bu nedenle, eğitim ve danışmanlık hizmeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet olduğundan, bu faaliyetlerden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu danışmanlık hizmetini veren öğretmenlerin sürekli olarak bu tür faaliyette bulunmaları ve çalıştıkları dershanede BORDROLU ÇALIŞAN OLMAMALARI halinde bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne müracaat edip, gelir vergisi mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun “Arızi Kazançlar” başlıklı 82’inci maddesinde vergiye tabi arızi kazançlar 1-6 numaralı bentlerde sayılmış olup, aynı maddenin 4’üncü bendinde ise arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatın arızi kazanç olduğu hükmü yer almıştır.

Konu ile ilgili olarak 19.02.1999 tarih ve 23616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.1- Defter Tutma ve Belge Düzeni” başlıklı bölümünde;

“30. Serbest meslek faaliyetini arızi olarak yapanların defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak, bu kimselerin yaptıkları hizmetler karşılığında kendilerine yapılan ödemelerin Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aynı Kanunun 234’üncü maddesi hükmü çerçevesinde “Gider Pusulası” ile tevsik edilmesi uygun bulunmuştur. Diğer yandan, Vergi Usul Kanununun 242’nci maddesi uyarınca, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti ile ilgili giderleri ispat edecek belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, eğitim ve danışmanlık hizmeti işinin süreklilik arz etmeyecek şekilde yapılması halinde bu hizmeti ifa edenlere ödenecek tutarın arızi kazanç sayılacağı unutulmamalıdır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(03.02.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM