SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Üniversitenin sahibi olduğu yerlerin bir kısmını işyeri amacıyla kiraladık. Üniversiteye yaptığımız kira ödemelerini Gelir vergisi ve KDV hakkında değerlendirir misiniz?

Üniversitenin sahibi olduğu yerlerin bir kısmını işyeri amacıyla kiraladık. Üniversiteye yaptığımız kira ödemelerini Gelir vergisi ve KDV hakkında değerlendirir misiniz?

 

Soru:

 

Üniversitenin sahibi olduğu yerlerin bir kısmını işyeri amacıyla kiraladık. Üniversiteye yaptığımız kira ödemelerini Gelir vergisi ve KDV hakkında değerlendirir misiniz?


Cevap:
Konuyu öncelikle gelir vergisi ve sonra KDV açısından ele  alalım. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70.maddesinde Gayrimenkul Sermaye İradının tarifi yapılmış olup, aynı Kanunun ‘Vergi Tevkifatı' başlıklı 94. maddesinin birinci fıkrasının 5/a bendinde ise; 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
            Bununla beraber 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ‘15.3.2.4. Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri' başlıklı bölümünde; "Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.
            Ayrıca; Yüksek Öğretim Kanununun ‘Mali Kaynaklar' başlıklı 56. maddesinde;
            " İşlem ve usuller:
            b) Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.
            ..." hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler" başlıklı 1.maddesinde;
           "Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri," hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun "Vergi sorumlusu" başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasında "Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Konuyla ilgili tebliğlere şöyle bir göz attığımızda, 30 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin "Kiralama Ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması" başlıklı F bölümünde; Gelir Vergisi Kanununun 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işleminin, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer vergisine tabi olacağı, bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin;
a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,
b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
şartlarının birlikte var olması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği, bu kapsamdaki kiralamalarda, kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği, ancak, kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı ve kiraya verenlerin, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisini, diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.
Tüm bu açıklananları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; üniversiteler, vergi uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşu olarak kabul edildiğinden, bu üniversiteye ödediğiniz kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Buna ek olarak; Aynı üniversitenin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve şahsınızın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması nedeniyle, bu kiralama işlemi ile ilgili katma değer vergisinin, tarafınızdan sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM