SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketlere yapılan sebze meyve satışlarında vergi tevkifatı yapılacak mıdır?

Şirketlere yapılan sebze meyve satışlarında vergi tevkifatı yapılacak mıdır?

 

Soru:

 

Şirketlere yapılan sebze meyve satışlarında vergi tevkifatı yapılacak mıdır?


Cevap:
193 sayılı Kanunun ‘Vergi Tevkifatı' başlıklı 94. maddesinde; kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapmaya mecbur oldukları hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin 1.fıkrasının 11/i bendinde; çiftçilerden Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 1,  11/ii bendinde is; (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2 vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  ‘Verginin konusu' başlıklı 1. maddesinde; sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu ile kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu, ‘safi kurum kazancı' başlıklı 6.maddesinin ikinci fıkrasında ise; safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
           
Konu ile ilgili olarak 15.09.1990 tarih ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 164 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ‘4. 5590 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Bulunan Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Ürün Bedellerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk:' başlıklı bölümünde; bu Tebliğin 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların; çiftçi dışında kalan kişi, kurum ve kuruluşlardan, 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Ticaret Borsalarında tescil ettirerek satın aldıkları zirai ürün bedelleri üzerinden, gelir vergisi tevkifatı yapmayacakları ve müteselsilen de sorumlu olmayacakları, ancak; söz konusu zirai ürünlerle ilgili olarak daha önce çiftçiden satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatının yapılmamış olması halinde, tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammından tescil işlemini yapan borsalar, borsaların yöneticileri ve vergisi tevkif yoluyla ödenmeyen zirai ürünü Borsaya getirenler de müteselsilen sorumlu olacaklardır açıklamalarına yer verilmiştir.

Tüm bu açıklamaların tetkikinde de anlaşılacağı üzere; çiftçilerden satın alınan zirai  ürünlerden stopaj yapılacağından, kurumlar vergisi mükellefi olan şirketçe ( zirai faaliyetle iştigal etse dahi çiftçi sayılmayacağından) yetiştirilen hayvanların ticaret borsasına tescil edilerek satışında yine aynı şirkete yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM