SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Külçe alüminyumdan elde ettiğimiz mamullerin tesliminde tevkifat var mıdır?

Külçe alüminyumdan elde ettiğimiz mamullerin tesliminde tevkifat var mıdır?

 

Soru:

 

Külçe alüminyumdan elde ettiğimiz mamullerin tesliminde tevkifat var mıdır?


Cevap:

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bakanlıkça, bu yetkiye dayanılarak;

 

            - 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (5.3) “Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması”  başlıklı bölümünde;  bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin uygun görüldüğü; Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacağı, (97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, tevkifat kapsamına giren ürünlerin ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimlerinde de, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümündeki açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulanması uygun görülmüştür.), tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan katma değer vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesinin, metal, cam, plastik ve kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütüleceği,

- 31.12.2005 tarih ve 26040 4.mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (1.2) “Bakır Külçe ve Mamüllerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır” başlıklı bölümünde;  95 Seri no.lu KDV Genel  Tebliğinin (7) numaralı bölümünde belirtilen bakır külçeleri ile kapsamı 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü ve bu Tebliğ ile belirlenen bakır ürünlerinin tesliminde, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmamasının uygun görüldüğü,

 

 

            -  01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (2.1) Çinko ve Alüminyum Mamullerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde;   tebliğin yayımını izleyen 3’üncü günden geçerli olmak üzere; 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölüm başlığının "5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan "... bakır ve bakır alaşımlarından mamul; ..." ibaresi, "... bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; ..." şeklinde değiştirildiği, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamaların, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan mamuller için de geçerli olduğu,

           

            - 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (D) Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde de; alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatının; bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde, bu tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanacağı, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimlerinin KDV tevkifatına tabi tutulmayacağı, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin değişiklik yaptığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı,

açıklamaları yapılmıştır.

 

Buna göre, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimlerinde %90 oranında tevkifat yapılarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Şirketinizin satın aldığı külçe alüminyumu kullanmak suretiyle mamul hale getirdiği kalıp ve parçalar (otomotiv parçalarına ait kalıp ve alüminyum parçalar),  96  Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümünde sayılanlar arasında yer almadığından,  teslimelerde tevkifat uygulamanız söz konusu olmayacaktır. 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM