SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hisse senedi alım satımında ortaya çıkan karın vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?

Hisse senedi alım satımında ortaya çıkan karın vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?

 

Soru:

 

Hisse senedi alım satımında ortaya çıkan karın vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67'inci maddesinde tevkifata tabi olan ödemeler ile tevkifatı yapmak zorunda olan Bankalar ve aracı kurumlar ile ödemeyi yapacak olanlar fıkralar halinde belirtilmiş bulunmaktadır.
Kanun maddesinin 11'inci fıkrasına (5436 sayılı Kanunun 14/d maddesiyle eklenen fıkra geçerlilik 1.1.2006) eklenen fıkra ile Dar Mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden % 15 ( 2006/10731 sayılı BKK göre 23.7.2006 tarihinden geçerli olmak üzere % 10) oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir. Şu kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilmez, hükmü yer almaktadır.
Kanun maddesi bent hükmü uygulaması ile ilgili olarak 257 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 2.4.1.12 ihtiyari beyan başlığı adı altındaki bölümde Kanun maddesi kapsamında söz konusu beyanın sadece menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satıma ilişkin olarak yapılacağı, faiz ve itfa gelirlerinin beyanının söz konusu olmadığı, alım-satım işlemlerine ilişkin olarak beyan edilecek kazançlardan, aynı türden menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olması şartıyla yıl içinde oluşan zararların tamamının mahsup edilebileceği açıklanmıştır.
Öte yandan, 30.09.2006 tarihve 26305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 258 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ihtiyari beyanda uygulanacak vergi oranı ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergilerin mahsubu sonucunda kalan tutarların genel hükümler çerçevesinde red ve iade edileceği açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67'inci maddesi hükmü ve tebliğ açıklamalarına göre, tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilmesi ihtiyaridir. İhtiyarilik: Cebre tabi olmamak, kendi varlığında saklı müessirlere göre karar verip hareket edebilmektir. Bu itibarla beyanı ihtiyari olan bir hususun beyan dönemi geçtikten sonra beyan edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(20.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM