SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yerel bir gazete sahibiyim. Abone olmayan şahıslara satacağım gazetede nasıl bir belge düzeni yapmalıyım? Yazarkasam yok ve 15 kuruşluk gazete için fatura mı kesmem gerekecek?

Yerel bir gazete sahibiyim. Abone olmayan şahıslara satacağım gazetede nasıl bir belge düzeni yapmalıyım? Yazarkasam yok ve 15 kuruşluk gazete için fatura mı kesmem gerekecek?

 

Soru:

 

Yerel bir gazete sahibiyim. Abone olmayan şahıslara satacağım gazetede nasıl bir belge düzeni yapmalıyım? Yazarkasam yok ve 15 kuruşluk gazete için fatura mı kesmem gerekecek?


Cevap:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 231’inci maddesinin beşinci bendinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmış olup, 232 ve müteakip maddelerde  de belge düzeni ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Anılan Kanunun “Perakende Satış Vesikaları” başlıklı 233’üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
 
1. Perakende satış fişleri;
2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
 
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

206 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapanlar:” başlıklı bölümünde; “Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunla ilgili genel tebliğlerde münhasıran gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapan mükellefler, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Bu uygulama devam etmekle beraber bu Genel Tebliğ ile münhasıran gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapan mükelleflere, söz konusu emtianın satışında dip koçanlı perakende satış fişi kullanma imkanı da getirilmiştir.

Ancak, bahsi geçen mükelleflerin istemeleri halinde işletmelerinde ödeme kaydedici cihaz da kullanabilecekleri tabiidir.
 
Buna göre, münhasıran gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapan mükellefler bu satışlarını fatura, perakende satış fişleri (ödeme kaydedici cihaz kullanılıyor ise bu cihazlara ait fişlerle) veya dip koçanlı perakende satış fişleri ile belgelendirebileceklerdir.

Ayrıca, adı geçen mükellefler diledikleri takdirde söz konusu emtia satışlarını 143 ve 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtildiği şekilde toplu fatura ile de belgelendirebileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, sadece gazete satışı yapmanız halinde, satışlarınızın fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı perakende satış fişi ile belgelendirilmesinde ya da yukarıda belirtilen tebliğler doğrultusunda toplu fatura düzenlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak, gazete satışı faaliyetinin dışında bir faaliyetinizin bulunması durumunda satışlarınızın tutarının 2010 yılı için 680,00 TL’yi geçmesi veya bedeli 680,00 TL’den az olsa dahi müşterilerce talep edilmesi halinde fatura ile, aksi durumda perakende satış fişiyle veya ödeme kaydedici cihaz fişiyle belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılacak Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kullanacağınız belgeleri anlaşmalı matbaalara bastırabilmeniz mümkündür.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(13.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM