SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bağış amaçlı taşıt tesliminde bulunacağız. Konuyu KDV ve ÖTV İstisnası açısından değerlendirirmisiniz? Bağışta bulunacağımızdan dolayı taşıtı ÖTV ödemeden alabilirmiyiz?

Bağış amaçlı taşıt tesliminde bulunacağız. Konuyu KDV ve ÖTV İstisnası açısından değerlendirirmisiniz? Bağışta bulunacağımızdan dolayı taşıtı ÖTV ödemeden alabilirmiyiz?

 

Soru:

 

Bağış amaçlı taşıt tesliminde bulunacağız. Konuyu KDV ve ÖTV İstisnası açısından değerlendirirmisiniz? Bağışta bulunacağımızdan dolayı taşıtı ÖTV ödemeden alabilirmiyiz?


Cevap:
KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal ve hizmet teslimlerinin vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Kanunun 17/1’inci maddesinde; Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar sayılmış; 17/2-b maddesi ile, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının, katma değer vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, firmanız tarafından bağışta bulunulacak, “.......... Derneğinin” kamu menfaatine yararlı derneklerden olması şartıyla, .......... Derneğine firmanızca  bağışta bulunacağınız taşıtın tesliminde katma değer vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir. Ancak, ............. Derneğinin kamu menfaatine yararlı derneklerden olmaması halinde ise katma değer vergisi uygulanacağı tabidir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ YÖNÜNDEN:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanunu’nun 1/1-b maddesinde; “Bu kanuna ekli (II)  sayılı  listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, 

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olacağı” hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Kanunun “İstisnaların Sınırı ve Yetki” başlıklı 10/1’inci maddesinde; “Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki Kanun hükümlerinin birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisabında derneklerin özel tüketim vergisinden muaf olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, .......... Derneğine firmanızca  bağışta bulunacağınız taşıtın tesliminde özel tüketim vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM