SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gümrük antrepolarında verilen hizmet KDV den istisna mıdır. İstisna ise bunun iadesi mümkün müdür?

Gümrük antrepolarında verilen hizmet KDV den istisna mıdır. İstisna ise bunun iadesi mümkün müdür?

 

Soru:

 

Gümrük antrepolarında verilen hizmet KDV den istisna mıdır. İstisna ise bunun iadesi mümkün müdür?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (o) bendine göre; Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması katma değer vergisinden müstesna edilmiştir.
 
Aynı Kanunun 30. maddesinin (a) bendinde ise, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların ve hizmetlerin ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;
a- Kanunun 17/4-o maddesi kapsamında, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
b- Bu hizmetler için yüklenilen katma değer vergisi indirim ve iadeye konu edilemeyecektir.
c- Söz konusu yerlerde verilen ve Kanunun 17/4-o maddesi kapsamına girmeyen hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM