SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Cezası Hangi Hallerde Zamanaşımına Uğrar?

Vergi Cezası Hangi Hallerde Zamanaşımına Uğrar?

Cevap: Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının  doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; VUK 353 ve mükerrer 355 nci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.);

 2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlıyarak iki yıl;

Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM