SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zayi Olan Amortismana Tabi Mallar İçin Alınan Sigorta Tazminatları Gelir Yazılır Mı?

Zayi Olan Amortismana Tabi Mallar İçin Alınan Sigorta Tazminatları Gelir Yazılır Mı?

Cevap: Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen zıyaa, uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.

Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile zıyaa, uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kara ilave olunur.

Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahına eklenir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM