SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kur farkları KDV Matrahına Dahil Midir?

Kur farkları KDV Matrahına Dahil Midir?

Cevap: Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kur Farklarının KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenlemeler içeren “III/A-5.3” numaralı bölümü ile “III/B-1.2.2” numaralı bölümünün iptali yönündeki davayı reddeden Danıştay Dördüncü Dairenin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararını bozmuştur.

Bunun üzerine 7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin (c) bendine eklenen “kur farkı” ibaresiyle, kur farklarının KDV matrahına dahil olacağı kanun hükmü haline gelmiştir.

Bu düzenlemeyle, yurt içinde dövizli veya dövize endeksli faturalarla ilgili olarak, ödeme aşamasında 18.01.2019 tarihinden itibaren oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması konusu netlik kazanmıştır.

Düzenlemenin gerekçesinde; “ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim v yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” şeklindeki açıklamadan, idarenin bu uygulamayı 18.01.2019 tarihinden önce oluşan kur farkları için de uygulamak amacında olduğu düşünülmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.09.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM