SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gümrük vergisinden istisna olan 200.000 Dolar tutarında mal ithal edeceğiz. Gümrük vergisinden istisna olan bu mallar için gümrükte KDV ödeyecek miyiz?

Gümrük vergisinden istisna olan 200.000 Dolar tutarında mal ithal edeceğiz. Gümrük vergisinden istisna olan bu mallar için gümrükte KDV ödeyecek miyiz?

 

Soru:

 

Gümrük vergisinden istisna olan 200.000 Dolar tutarında mal ithal edeceğiz. Gümrük vergisinden istisna olan bu mallar için gümrükte KDV ödeyecek miyiz?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununun ithalat istisnasını düzenleyen 16/1. maddesinin (b) bendinde Gümrük Kanununun bazı maddelerine atıfta bulunularak, bu maddeler kapsamına giren malların ithalinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
Gümrük Kanununun atıfta bulunulan bu maddelerinde, gümrük vergisinden muaf veya müstesna olarak ithal edilecek ve esas itibariyle gayri ticari nitelik taşıyan bazı mallar sayılmaktadır. Bu malların ithalinin, sözü edilen 16/1-b maddesi gereğince katma değer vergisinden de müstesna olduğu açıktır.
Ancak, uygulamada, Gümrük Kanununun atıfta bulunulan bu maddeleri kapsamına girmemekle birlikte, aynı Kanunun başka hükümleri ve diğer mevzuat (teşvik mevzuatı ve çeşitli özel kanunlar gibi) hükümlerine göre, gümrük vergisi uygulanmayan bazı malların ithalinde katma değer vergisi de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılabilmektedir.
Bir malın ithalinin katma değer vergisinden müstesna olabilmesi için, dahildeki teslimlerinin vergiden müstesna olması veya 16/1. maddenin sözü edilen (b) bendinde sayılan Gümrük Kanununun ilgili maddeleri kapsamına girmesi şarttır. Bu şartları taşımayan ancak çeşitli mevzuat hükümlerine göre, gümrük vergisine tabi tutulmayan malların ithalinde ise katma değer vergisinin uygulanacağı tabiidir.
Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 49. maddesinde; Gümrük Vergisi ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ithalatta katma değer vergisinin de aynı usule tabi tutulacağı hükme bağlanmaktadır. Buna göre, başta Gümrük Vergisi Kanunu hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara ait katma değer vergisi de teminata bağlanacaktır. Ancak, bu şekilde ithal edilen malların katma değer vergisinden müstesna olması halinde, bu malların ithalinde vergi hesaplanmayacağından teminat uygulaması da sözkonusu olmayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM