SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Devlet Tahvili Alımının Muhasebeleştirilmesi

Devlet Tahvili Alımının Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Uygulama: A İşletmesinin 1/11/20X0 tarihinde % 15 faiz oranlı ve 01/11/20X0-31/10/20X1 dönemli 10.000 TL tutarında devlet tahvili satın aldığını ve buna ilişkin alış kayıtlarının yapıldığını varsayalım. Bu durumda dönem sonunda aşağıdaki kayıtlar yapılır.

Verilen tarihlerden; 20X0 yılı için 61 gün, 20X1 yılı içinse 304 gün

üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

 

Buna göre;

Cari dönem için : 10.000 X 61gün X 15 / 36.500= 417,81      TL

Gelecek yıl için : 10.000  X 304gün X 15/ 36.500 = 2.082,19 TL

 

31/12/20X0 tarihinde VUK Md. 279 uyarınca değerleme işlemi için;

 

Değerlemeye ilişkin kayıtlar devlet tahvillerinin borsa rayici olmaması nedeniyle iktisap tarihi ile değerleme günü arasındaki süreye isabet eden getirinin hesaplanması yöntemiyle yapılmıştır.

 

Kayıt örneğinde 642 no.lu hesaba kaydedilen tu-tarlar dönem sonunda 690 no.lu hesaba aktarılır.

 

Değerlemeye ilişkin olarak hesaplanan faiz tutarı VUK değerleme hükmü uyarınca hesaplanmıştır.

------------------------------------------------------/----------------------------------------

181 GELİR TAHAKKUKLARI  417,81

642 FAİZ GELİRLERİ   417,81

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------/----------------------------------------

112 KAMU KES.TAH.SEN.BON.   417,81

181 GELİR TAHAKKUKLARI  417,81

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(25.04.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM