SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Maliyet Olarak Aktifleştirdiğimiz Kıymetleri 5. Yılın Sonunda Malın Asıl Sahibine Bedelsiz Devrettik. KDV Uygulayacak mıyız?

Özel Maliyet Olarak Aktifleştirdiğimiz Kıymetleri 5. Yılın Sonunda Malın Asıl Sahibine Bedelsiz Devrettik. KDV Uygulayacak mıyız?

 

Soru:

 

Özel Maliyet Olarak Aktifleştirdiğimiz Kıymetleri 5. Yılın Sonunda Malın Asıl Sahibine Bedelsiz Devrettik. KDV Uygulayacak mıyız?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde Katma Değer Ver¬gisinin Konusunu oluşturan işlemler sayılmıştır. Buna göre; Türkiye’de devamlı olarak ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çer¬çevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, katma değer vergisinin konusuna girdiği belirtilmiştir.
    Teslim ve hizmet işlemlerinde katma değer vergisi matrahının, bu iş¬lemlerin karşılığını oluşturan bedel olduğu, KDV Kanunu’nun 20. mad¬desinde açıklanmış ve bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde ise matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretin esas alınacağı ve yine be¬de¬lin emsal  bedeline  veya  emsal  ücretine  göre açık bir şekilde düşük ol¬duğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir nedenle açıklanamadığı du¬rumlarda da matrah olarak, emsal bedelin veya emsal ücretin esas alına¬cağı, emsal  bedeli  ve  emsal  ücretin  Vergi  Usul  Kanunu  hükümlerine göre tesbit olunacağı KDV Kanununun 27. maddesinde hüküm altına alınmıştır.
    Ayrıca, katma değer vergisinden istisna edilen teslim ve hizmetler ara¬sında, özel maliyet bedeli olarak değerlendirilen kıymetlerin devrinin ver¬gi¬den istisna edildiğine dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
     Belirtilen Kanun hükümleri çerçevesinde, katma değer vergisi mükel¬leflerinin kiraladıkları gayrimenkullere yaptıkları ilave kıymetlerin kira sü¬resinin sonunda belirli bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak devre¬dilmesi işlemi katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Yani işlet¬meler aktiflerinde bulunan kıymetleri devrederken, katma değer vergisi hesapla¬mak zorundadırlar.
    Gayrimenkullere yapılan ilave kıymetlerin bir bedel karşılığında devri halinde, katma değer vergisi devir bedeli üzerinden hesaplanacaktır. An¬cak, devir bedeli emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük ise bu dü¬şük¬lük mükellefçe haklı bir nedenle açıklanamazsa katma değer vergisi mat¬rahı olarak emsal bedeli esas alınacaktır. Kiraya verenin KDV mükel¬lefi olması durumunda, sözkonusu kıymetlerin devralınması nedeniyle ödenen katma değer vergisi üç yılda üç eşit miktarda vergiye tabi işlemleri üze¬rin¬den hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılacaktır. Çünkü belirtilen kıymetler devralan yönünden amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olacaktır. 
Gayrimenkullere yapılan ilave kıymetlerin, kira süresi bitiminde kira¬la¬yana bedelsiz olarak devredilmesi durumunda devredilen kıymetle¬rin em¬sal bedeli KDV matrahına esas alınacak ve bu bedel üzerinden KDV he¬saplanarak, kiralayandan tahsil edilmese bile, tahsil edilmişçesine devir işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminde beyan edilecektir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM