SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ciro primlerini dönemsellik ilkesi açısından değerlendirir misiniz?

Ciro primlerini dönemsellik ilkesi açısından değerlendirir misiniz?

 

Soru:

 

Ciro primlerini dönemsellik ilkesi açısından değerlendirir misiniz?


Cevap:
26 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde belli bir dönem sonunda ve belli bir ciro aşıldığında yapılan ödemelerin, satılan mallarla ilgili olmadığı, alıcı firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak doğduğu, dolayısıyla alıcının satıcıya yaptığı bir hizmetin bedeli olarak KDV’ne tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.
Kapanan hesap döneminde alınan mal miktarı veya tutarına göre hesaplanan ve takip eden yılın tarihini taşıyan belgelerle tevsik olunan ciro primlerinde ise; belgeleme yeni yılda olmakla beraber elde eden yönünden hasılat, sağlayan yönünden gider kapanan yıla aittir ve dönemsellik ilkesi gereği ait oldukları yılda gelir ve gider olarak dikkate alınmalıdır. 
Özellikle ciro primlerinin tutarı önceden yaklaşık olarak bilinir. Tek Düzen Hesap Planında bunu sağlayacak mekanizma, gelir ve gider karşılıkları hesaplarının çalıştırılmasıdır. Elde eden yönünden “181 No.lu Gelir Tahakkukları hesabına borç, 602 No.lu Diğer Gelirler Hesabına alacak kaydı; sağlayan yönünden de 611 Satış İskontoları Hesabına borç, 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabına alacak kaydı yapılmalı ve takip eden yılda düzenlenen belgeler ile karşılık hesapları kapatılmalıdır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM