SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
GMSİ Beyannamesinde Yanlışlıkla Götürü Gider Usulü Seçildikten Sonra Düzeltme Beyannamesi İle Gerçek Gider Usulü Seçilebilir Mi ?

GMSİ Beyannamesinde Yanlışlıkla Götürü Gider Usulü Seçildikten Sonra Düzeltme Beyannamesi İle Gerçek Gider Usulü Seçilebilir Mi ?

 Soru: GMSİ Beyannamesinde yanlışlıkla götürü gider usulü seçildikten sonra düzeltme beyannamesi ile gerçek gider usulü seçilebilir mi ?

 

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı  Kanunun 74 üncü maddesinde de, "Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hâsılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

 

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88 inci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.),

 

...

 

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hâsılattan indirilebilir.

 

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hâsılatlarından % 25'ini götürü olarak indirebilirler.

 

Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler." hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan maddede yer alan "Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler." hükmünden, gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerini götürü gider usulünü seçerek tahakkuk ettiren mükelleflerin, söz konusu dönemi takip eden yıl için verecekleri gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinde gerçek gider usulünü seçemeyeceklerinin anlaşılması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, elde edilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde, sehven götürü gider usulünü seçilmesine karşın, beyanname verilen takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi verilmesi halinde gerçek gider usulünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre, örneğin 2015 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesi, 2016 yılı mart ayında verilmiş olması nedeniyle, 2016 takvim yılı sonuna kadar  düzeltme beyannamesi vermek suretiyle gerçek gider usulünden yararlanılması ve mümkündür.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(27.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM