SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ötv Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Nasıl Tevsik Edilir?

Ötv Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Nasıl Tevsik Edilir?

 Soru: ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri

 

Cevap: Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ÖTV’den istisnadır. Bu maddenin uygulanmasında yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

 

ÖTV kapsamına giren malları imal edenler, sözü edilen malları yurt dışındaki büro,

temsilcilik, acente veya benzeri kuruluşlarına buralarda kullanılmak veya satılmak üzere

tesliminde de ihracat istisnasından yararlanır. Yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu

firmalarının hava taşıma araçlarına ve uluslararası sefer yapan yerli deniz ve hava taşıma

araçlarına yapılan teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilir.

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye’deki kişi ya da

kuruluşlara veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere

Türkiye’de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanmaz.

 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan ihracat teslimlerine ilişkin düzenlenen

faturada ÖTV hesaplanmaz. ÖTV mükellefleri bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri

ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin

“İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “İhracat İstisnası”

ibaresini seçerek bu istisna kapsamında beyanda bulunur.

 

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV

beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhracat İstisnası” ekini doldurur.

Bununla birlikte ihraç konusu malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı

veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneği ihracatın gerçekleştiği

dönemdeki ÖTV beyannamesine eklenmek suretiyle tevsik edilir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM