SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışındaki İnşaata İşçi Temini Hizmet İhracatı Mıdır ? Vergisel Yönden Ne Yapılmalıdır ?

Yurt Dışındaki İnşaata İşçi Temini Hizmet İhracatı Mıdır ? Vergisel Yönden Ne Yapılmalıdır ?

Soru: Yurt dışındaki inşaata işçi temini hizmet ihracatı mıdır ? Vergisel yönden ne yapılmalıdır ?

 

Cevap:  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Yine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri  no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı 5.9. bölümünde de;

 

            "Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

            ...

 

            Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir." açıklamaları yer almıştır.

             

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek olup, söz konusu bendin parantez içi hükmüne göre, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilecekleri ifade edilmiştir.

 

            Bu madde kapsamında götürü gider uygulaması; ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce; fiilen harcama yapılmış ve yapılan harcamanın belgesinin temin edilememiş olması halinde söz konusu harcamanın tek düzen hesap planında ilgili hesaplara intikal ettirilmiş bulunması koşuluyla geçerlidir.

 

            Yukarıda yer verilen açıklamalara göre, yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla şirketler tarafından personelinin yurt dışına gönderilmesi işleminden elde edilen kazancın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca yurt dışında mukim şirkete yapılan işçi temini faaliyetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetten bahsedebilmek için bu işlerin fiilen yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilciler aracılığıyla yapılması gerektiğinden götürü gider uygulamasından yararlanmanız da mümkün bulunmamaktadır.

 

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesi hükmüne göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabi olduğu, işlemlerin Türkiye'de yapılması başlıklı 6/b maddesinde hizmetin Türkiye'de yapılması ve hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

            11/1-a maddesinde; "İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin vergiden istisna olduğu,"

 

            12/2 maddesinde ise; "Yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

 

            a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

 

            b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,"

 

            hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 26/04/2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 60 seri nolu KDV Sirkülerinde yapılmıştır.

 

            Buna göre; Şirket bordrosunda yer alan elemanlar tarafından yurtdışındaki bir şirkete yurtdışında ifa edilen ve bu şirketin de yurt dışında faydalandığı hizmet nedeniyle yurtdışındaki firma adına düzenlenecek faturada, söz konusu işlem KDV nin konusuna girmediğinden, hizmet bedeli üzerinde KDV hesaplanmayacak, KDV'nin konusuna girmeyen bu işlem hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM