SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taşınmaz satışlarından oluşan zararlar kanunen kabul edilmeyen gider midir?

Taşınmaz satışlarından oluşan zararlar kanunen kabul edilmeyen gider midir?

 

Soru:

 

Taşınmaz satışlarından oluşan zararlar kanunen kabul edilmeyen gider midir?


Cevap:
Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e bendindeki istisnanın özüne baktığımızda bunun bir kazanç istisnası olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, bu kazanç istisnasından yararlanmak için de belirli şartların arandığını madde hükmünün devamında görmekteyiz. Yani, söz konusu şartların yerine getirilmesi için öncelikle ortada bir kazancın olması gerektiği gayet açıktır. Zira, ortada bir kazanç yok ise kanaatimizce bu şartların varlığının hiçbir bağlayıcılığı kalmayacaktır ve bir kazanç istisnasından da söz edilemeyecektir. 

Üzerinde en çok tartışılan bir diğer konu ise KVK 5/3. fıkrasında geçen “…………istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.” Hükmüdür. Konu ile ilgili verilmiş çeşitli muktezalara baktığımızda bu kısma atıfta bulunarak söz konusu zararın kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha eklenmesi gerektiğini görmekteyiz. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 05.06.2007 tarihli ve B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/KVK-5/e- sayılı mukteza)
Oysa, istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zarar derken, iştirak satış kazancı istisnasını mı yoksa madde de geçen ve faaliyetleri istisna kapsamında olan şirketlerin zararı mı kastediliyor bu tam olarak açık değildir. Kanaatimizce madde hükmünün ilgili kısmı KVK 5. maddesinde belirtilen ve faaliyetleri kısmen veya tamamen kurumlar vergisinden istisna olan şirketleri ilgilendirmektedir. Çünkü, taşınmaz satışı asıl faaliyeti gayrimenkul alım satımı olan şirketler hariç başlı başına bir şirketin faaliyet konusunu oluşturmaz. Yani, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin aktifine kayıtlı arsasını satması demek bu şirketin faaliyet konusunun arsa alım-satımı olduğu anlamına gelmemektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM