SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel İnşaattaki İşçilerin Vergilendirilmesi

Özel İnşaattaki İşçilerin Vergilendirilmesi

Soru: Özel inşaatlardaki işçilerin vergilendirilmesi nasıldır ?

 

Cevap:    Özel inşaat olarak adlandırılan organizasyonda, bu organizasyonu üstlenen kişinin organizasyon kapsamındaki faaliyetleri inşaatın yapımına ve organizasyona ilişkin her türlü işlerden (işçi ve usta temini, malzeme alımı, her türlü ödeme ve tahsilat vb.) meydana gelmekte olup, özel inşaat yapımında gayrimenkullerin şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması ve ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurlarının açıkça bulunması yapılan faaliyetin ticari sayılması için yeterlidir.

             Şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşan mesken veya şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşmamakla birlikte işyeri ya da mesken ve dükkan ünitelerinden oluşan inşaatlar ticari bir organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça ortaya çıkması nedeniyle ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir.

            Aynı  Kanunun 61 inci maddesinde; " Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

             Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü,

             64 üncü maddesinde ise; "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir.

             1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

            2.Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

            3.Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

            4.Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

            5.Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

             Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez." hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 247 nci maddesinde; Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin vergi karnesi almak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, 248 inci maddesinde karne alınması ile ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır.

             Aynı Kanunun 'Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu' başlıklı 251 inci maddesinde ise; kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin, yanlarında çalışan hizmet erbabının kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecbur oldukları, bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde; zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisinin işveren kimse adına tarh edileceği ve vergi cezasının da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, ÖZEL İNŞAATLARDA, çalıştırılan işçilerin ücretlerinin, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi hükmü gereğince diğer ücret olarak vergilendirilmesi, diğer ücretli olarak çalıştırılan işçilerin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış iseler işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurarak vergi karnesi üzerinde vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM