SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Oda Tarife Bedeline Göre Düzenlenecek Faturalarda Gerçek Tutarın Gösterilip Gösterilemeyeceği

Oda Tarife Bedeline Göre Düzenlenecek Faturalarda Gerçek Tutarın Gösterilip Gösterilemeyeceği

 Soru: Oda tarife bedeline göre düzenlenecek faturalarda gerçek tutar mı gösterilecektir?

Cevap:KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış bulunmaktadır. Bu esas dikkate alındığında, gelir veya gider unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancında dikkate alınması gerekmektedir.

            Yine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, örneğin bir şirket tarafından verilen mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin Mimarlar Odasına ait asgari ücret tarifesinden daha düşük bedelle verilmesi halinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından esas alınacak bedel, bu hizmetin karşılığını teşkil eden gerçek bedel olacaktır. Ancak, hasılat olarak gösterilen ve kurum kazancına dahil edilen söz konusu bedelin emsallere uygun olacağı ve kanaat verici vesikalarla tevsik edilmesi gerekeceği de unutulmamalıdır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; aynı Kanunun 20/1 inci maddesinde ise teslim ve hizmet işlemlerde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun 27/5 inci maddesinde, serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarifenin varlığı halinde, hizmet bedelinin bu tarifede gösterilen ücretten düşük olmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Yukarıdaki örneğimize devam edecek olursak,firmanın proje çizim faaliyetinden dolayı düzenleyeceği faturalarda Katma Değer Vergisi Kanununun emsal bedeli ve emsal ücreti başlıklı 27/5 inci maddesi göz önünde bulundurularak katma değer vergisinin hesaplanmasında tarifeyle belirlenen bedelin esas alınması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.01.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM