SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şahıs Sigorta Poliçelerine İlişkin İndirim

Şahıs Sigorta Poliçelerine İlişkin İndirim

 Soru: Ücretler açısından şahıs sigorta poliçelerine ilişkin indirim

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki 63 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla indirim konusu yapılacağına ilişkin hüküm, anılan Kanunun 4 üncü maddesiyle 07.10.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Ancak, 4697 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler,

b) Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler,

Bakımından Gelir Vergisi Kanununun 23, 25, 63, 75, 89 ve 94 üncü maddelerinin bu Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır." hükümlerine yer verilerek 07.10.2001 tarihinden önce akdedilen şahıs sigorta poliçelerine ilişkin eski hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.

Söz konusu bent hükmü, 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle "(Yürürlük 01.01.2013)Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)." şeklinde değiştirilmiş ve eski dönemlerde akdedilen şahıs poliçelerine ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Buna göre, 01.01.2013 tarihinden itibaren ücretin gerçek safi değerinin tespitinde şahıs sigorta primlerinin, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 3 numaralı bendinin 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen hükmü uyarınca indirim konusu yapılması gerekmektedir. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(11.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM