SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Takas Edilen Gayrimenkullerde Vergilendirme

Takas Edilen Gayrimenkullerde Vergilendirme

 Soru) Takas Edilen Gayrimenkuller Vergilendirilir mi?

Cevap: GVK’nın “Değer Artışı Kazançları” başlıklı mükerrer 80. maddesinde; bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı hükmü getirilmiş ve bunların neler olduğu da bentler halinde sıralanmıştır.

Söz konusu maddenin 6. bendinde,

“İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai, istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı sayılacağı belirtilmiştir.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, aynı maddede yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.

Bu nedenle bir ticari organizasyona tabi olmayan gayrimenkulün takas edilerek elden çıkarılması durumunda, elde edilen gelir diğer kazanç ve irat olarak vergiye tabi olacaktır

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM