SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Fason Olarak Yaptırılan Malların İhraç Kayıtlı Teslim Edilip Edilmeyeceği

Fason Olarak Yaptırılan Malların İhraç Kayıtlı Teslim Edilip Edilmeyeceği

Soru: Fason Olarak Yaptırılan Malların İhraç Kayıtlı Teslim Edilebilir mi?

Cevap: Fason olarak yaptırılan mallarda en çok tartışılan konulardan biri de bu malların ihraç kayıtlı tesliminin yapılıp yapılmayacağı sorunsalıdır. Konuyu Katma Değer Vergisi Kanunu ışığında değerlendirecek olursak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 11/1-c maddesinde; "İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur." Hükmünün yer aldığını görmekteyiz.

23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Mal ve Hizmet İhracatı" başlıklı (C) bölümünde; "Bu maddenin uygulanmasında imalatçı deyimi; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makine, alet veya el emeği yardımı ile kısmen ve-ya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade eder." açıklaması yapılmıştır.

Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı bir başka tebliğ olan 27 Seri No.lu Genel Tebliğin (A) bölümünün "4.Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan ve Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Kendi Üretimine İlave Olarak İşletme Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar" başlıklı bölümünde;

"Yukarıda yer alan şartları topluca taşıyan imalatçılar belli bir dönemde kapasitelerinin üstünde mal teslim taahhüdünde bulunabilmektedirler. Bu durumdaki firmalar kendi imalat kapasitelerini aşan talepleri karşılayabilmek amacıyla başka firmalara, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip, ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında mal imal ettirebilmektedirler.

Bu firmalar da gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallar açısından imalatçı sayılacaklardır.

Söz konusu "işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenmek"ten kasıt, imalatın imal ettirenin istemleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fason işi yapan firmaya sadece fason ücreti ödenmesidir." açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Tebliğ açıklamalarından da anlaşıldığı üzere, imalatçıların gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallar açısından tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

Ancak, üretim faaliyetinin durdurularak dışarıdan fason olarak yaptırılan malların ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM