SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kısmi Bölünme Nedeniyle Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilip Verilmeyeceği

Kısmi Bölünme Nedeniyle Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilip Verilmeyeceği

 Soru: Kısmi bölünme nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilecek midir?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Devir, bölünme ve hisse değişimi" başlıklı 19 uncu maddesinin üç numaralı fıkrasının (b) bendinde;

"b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur." hükmüne yer verilmiş, dört numaralı fıkrası ile de bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesapların, ilgili oldukları aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 20 nci maddesinin üç numaralı fıkrasında; "(3) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olurlar."

hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 19.2.2. bölümünde kısmi bölünmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ve "20.3. Kısmi bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergileme " başlıklı bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre gerçekleşen kısmi bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kârların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği; kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumların, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre gerçekleşen kısmi bölünmelerde, bölünen şirketin tüzel kişiliği devam ettiğinden, diğer bir ifadeyle bölünen şirket münfesih hale gelmediğinden, kısmi bölünme işlemi nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Öte yandan, şirketin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, devralan şirketin devraldığı taşınmazların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(28.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM