SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye Dönemi Beyannamesi İnternet Ortamında mı Verilecek ?

Tasfiye Dönemi Beyannamesi İnternet Ortamında mı Verilecek ?

 Soru: Tasfiye dönemi beyannamesinin internet ortamında verilmesinde sakınca var mıdır ?

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak yayımlanan 340, 346, 357, 367, 373, 376 ve 386 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, 367 Sıra Nolu Genel Tebliği ile de; kurumlar vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Benzer şekilde; tüzel kişiler için tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannameleri henüz elektronik ortamda alınamadığı için kıst döneme ilişkin beyannamelerin kanuni sürelerinde kağıt ortamında vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

Elektronik beyanname düzenleme programında elektronik ortamda gönderme imkanı bulunmadığı için kağıt ortamında verilecek olan kıst dönem beyannamelerinden dolayı mükellefe izafe edilebilecek bir kusur bulunmadığından Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezasının uygulanma imkanı bulunmamaktadır.        

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; elektronik beyanname düzenleme programı kıst dönem beyannamelerinin elektronik ortamda kabulüne imkan vermediğinden, tasfiye öncesi örneğin (01.01.2012-30.12.2012) ve tasfiye (31.12.2013) dönemlerine ait kıst dönem kurumlar vergisi beyannamelerinizin kağıt ortamında verilmesi gerekli olup, anılan beyannamelerin elektronik ortamda verilmemesi nedeniyle Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmemesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(25.01.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM