SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kriz nedeniyle haftalık çalışma saatlerimizi düşürdük ve KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN faydalanmak istiyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirir misiniz?

Kriz nedeniyle haftalık çalışma saatlerimizi düşürdük ve KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN faydalanmak istiyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirir misiniz?

 

Soru:

 

Kriz nedeniyle haftalık çalışma saatlerimizi düşürdük ve KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN faydalanmak istiyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirir misiniz?


Cevap:

KISA ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye İş Kurumu İle Sendikaya Bildirim Ve  İşyeri İşçilerine Duyuru Yapılması

Kanunun 65. maddesi ile anılan  yönetmeliğin 4. maddesi gereğince, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, gerekçeleri ile birlikte, Türkiye İş Kurumu ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca bu durumu, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere de duyurması gerekmektedir.

 

Bildirimin İçeriği

Yukarıda belirtilen şekilde bildirimde bulunan işveren, bildiriminde;

 • İşyerindeki genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebeplerin ne olduğunu ve etkilerini,
 • İşyerinde kısa çalışmanın başlatıldığı veya faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğu süreyi,
 • İşyerinde kısa çalışma veya faaliyetin durdurulma kararının işyerinin bütününe ya da belli bölümlerine uygulanacağını,
 • Bu uygulama nedeniyle kısa çalışma yaptırılacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile haftalık ortalama çalışma sürelerini ve her bir işçi için ne kadar süreyle kısa çalışma yaptırılacağını,
 • Faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kararı nedeniyle çalıştırılmayacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile her bir işçinin ne kadar süre ile çalıştırılamayacağını,
 • İşyerinin unvan, adres, Bakanlık bölge müdürlüğü ile sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını bildirmek,
 • İşveren, bildiriminde ileri sürdüğü kısa çalışma veya geçici olarak kısmen veya tamamen işin durdurulmasına ait kanıtları başvurusuna eklemek,

zorundadır.(KÇY/Md:5)

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Yararlanma Koşulları

 • Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin talebinin Bakanlıkça uygun bulunması,
 • Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesine göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,
 • İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden olan sebeplerin en az dört hafta sürmüş olması,
 • İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Kurum birimine müracaat edilmesi,

Şartlarının birlikte bulunması durumunda işçi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmektedir. (KÇY/Md:9)


Ödeneğinin Miktarı Ve Ödenmesi

Anılan  yönetmeliğin 10. maddesinde günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarının,aynen işsizlik ödeneğini miktarı kadar olduğu,bu miktarında  sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının yüzde ellisi olduğu ve her halukarda  bu miktarın, 4847 sayılı Yasa uyarınca belirlenen  onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin netini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalükarda üç ayı aşamamaktadır.

 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(09.02.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM