ÖZEL HABER
Stok Affından Yararlanan İşletmeler Dikkat! | Muhasebe TR

Stok Affından Yararlanan İşletmeler Dikkat!

 Bilindiği üzere, 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan diğer bir ifadeyle faturasız satın alınmış malları kayıtlarına alabilme imkanı verilmişti.

1 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

 

Kayıtlara alınacak faturasız mallardan, genel orana tabi (%18) olanlar için %10, %8 ve %1 olanlar için yarısı oranında KDV’nin ödeneceği,

Beyan edildikten sonra tahakkuk eden KDV’nin ödenmiş olması koşuluyla,1 No.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği,

Beyan edilip ödenen ve 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılan KDV’nin 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, yüklenilen KDV hesabında dikkate alınabileceği dolayısıyla iade konusu yapılabileceği,

hüküm altına alınmıştı.

İade Aşamasında Duraksamalar Yaşanıyor !

Uygulamada söz konusu kanun kapsamında ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin, iade talep eden işletmeler açısından, İndirilecek ve Yüklenilen KDV listelerinde ne şekilde gösterileceği konusunda duraksamalar yaşanmaktadır. İndirilecek ve Yüklenilen KDV listesi aşağıdaki şekilde doldurulacak olup satıcının vergi kimlik numarası bölümüne, (4444 444 444) değil stok affından yararlanan işletmenin vergi kimlik numarası yazılacaktır.

"Alış Faturasının Tarihi" kısmına:

Ödeme belgesi (Vergi Dairesi Alındısı, Banka Makbuzu,Mahsup Alındısı) tarihi,

"Alış Faturasının Serisi" kısmına:

Varsa ödeme belgesinin serisi,

"Alış Faturasının Sıra No.su" kısmına:

Ödeme belgesinin sıra numarası,

"Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı" kısmına:

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Stok Beyanı

"Satıcının Vergi Kimlik/T.C.Kimlik No" kısmına:

Mükellefin kendi vergi kimlik numarası,

"Alınan Malın/Hizmetin Cinsi" kısmına:

Beyan edilen emtianın cinsi,

"Alınan Malın Miktarı" kısmına:

Beyan edilen emtianın miktarı,

 

 

Cumhur ÇETİN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir- Haber Editörü

(26.01.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM