ÖZEL HABER
E-Fatura ve E-Defterde Önemli Gelişme (E-Defter ve E-Faturaya Geçme Hadleri Değişti) | Muhasebe TR

E-Fatura ve E-Defterde Önemli Gelişme (E-Defter ve E-Faturaya Geçme Hadleri Değişti)

 Bilindiği üzere 14.12.2014 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de 421 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği yayımlanmış ve bu tebliğde elektronik defter ve elektronik fatura kapsamına giren mükellefler belirlenmiş ve bu tebliğde 2011 takvim yılındaki hadler dikkate alınarak geçiş süreci ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı. Bir çok mükellefin bu hadlerin müteakip (sonraki) yıllarda da geçerli olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de 454 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği ile bu konu açıklığa kavuşmuş oldu.

421 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği ile bu kapsam genişletilmiş ve düzenleme şu şekilde olmuştur.

2014 veya müteakip hesap dönemlerinde bürüt satış hasılatları 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler ile gene mezkur kanunun (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler kapsama dahil edilmiştir. (I) sayılı listedeki mallar için bayilik lisansı olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2014 hesap döneminde bürüt satış hasılatı 10.000.000 TL olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren 2015 veya sonraki yıllarda 10.000.000 TL bürüt satış hasılatını sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik defter ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Gene yukarıda bahsedilen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listedeki sayılanlar ise bu tebliğin yayımından önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, bu tebliğin yayımından sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisan aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu durumla birlikte lisans alan ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin 3(üç) aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap dönemi başından itibaren yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin 3065 sayılı K.D.V kanunun 11.madde kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı(Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olan mükellefler bu faturalarını da 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Önümüzdeki yıllarda/dönemlerde bu hadlerin düşürüleceği ve kapsamın genişletilerek birçok mükellefin e-fatura ve e- defter uygulamasına geçeceği beklenmektedir.

ANIL BURAK ALGÜL  

(22.06.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM